1/2001

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1/2001
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

JERZY PISULIŃSKI
O długu na nieruchomości

LUDWIK SOBOLEWSKI
Fundusze inwestycyjne – nowe możliwości w nowym prawie, cz. I

FRYDERYK ZOLL
O nowelizacji art. 3 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

MAGDALENA OLCZYK
Postępowanie uproszczone przed sądem pierwszej instancji w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego, cz. I

GRZEGORZ WIADEREK
Obowiązkowy system rekompensat w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (kilka uwag o wierzytelnosci inwestora)

ANNA-MARIA NIŻANKOWSKA
Wnoszenie pism do sądu drogą elektroniczną, cz. I

IWONA KARASEK
Świadczenia wyrażone w walutach obcych w egzekucji, układzie i upadłości

MARCIN SPYRA, AGATA WACŁAWIK
Przekład i wprowadzenie: dyrektywa wspólnoty europejskiej o zwalczaniu opóźnien w płatnosciach w umowach handlowych

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACR 35/95 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 lutego 1995
Akcje na okaziciela

Orzeczenie I ACR 384/95 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 wrzesnia 1995
Weksel wlasny

Orzeczenie I ACA 145/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 marca 2000
Weksel gwarancyjny