2/2001

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2001
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

LUDWIK SOBOLEWSKI
Fundusze inwestycyjne – nowe możliwości w nowym prawie, cz. II

FRYDERYK ZOLL
Przeniesienie praw objętych akcją imienną w Kodeksie spółek handlowych. Uwagi na tle art. 339 k.s.h.

MAGDALENA OLCZYK
Postępowanie uproszczone przed sądem pierwszej instancji w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego, cz. II

ANNA-MARIA NIŻANKOWSKA
Wnoszenie pism do sądu droga elektroniczna, cz. II

BARTŁOMIEJ SWACZYNA
Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży

JÓZEF FORYSTEK
Nieakt (actum non existens) w demokratycznym państwie prawa

PIOTR MACIĄG, PIOTR TERESZKIEWICZ
Uwagi na tle wyroku Trybunalu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Centros

ANTON KRAFT
Rozporządzenie WE nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego

AGATA WACŁAWIK, MARCIN SPYRA
Zmieniony projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych na rzecz konsumentów oraz o zmianie dyrektyw 97/7/WE i 98/27/WE

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACA 47/01 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20 lutego 2001
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości oznaczonej co do gatunku

Orzeczenie I ACR 684/94 Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 17 stycznia 1995
Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Orzeczenie I ACA 685/94 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 stycznia 1995
Zastrzeżenie zadatku w umowie przedwstępnej