3/2001

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3/2001
ISSN 1641-1609

LESZEK MITRUS
Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

KONRAD KOHUTEK
Dopuszczalność zaskarżenia uchwał ustanowionego w banku zarządu komisarycznego na podstawie art. 422 i 425 Kodeksu spółek handlowych

WALTHER HADDING
Prawna kwalifikacja czeków podróżnych

IZABELLA A. RACZKOWSKA
Projekt dyrektywy dotyczącej ponadgranicznego użycia zabezpieczeń

ANTON KRAFT, MARIO THURNER
Zabezpieczenie roszczeń pracowniczych na gruncie prawa wspólnotowego i austriackiego

AGNIESZKA GRZYWACZ
Jurysdykcja dla sporów wynikających z kontraktów zawieranych w ramach handlu elektronicznego (Polska i Unia Europejska)

MAGDALENA FRAŃCZUK
Specyfika prawna poręczeń bliskich krewnych

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACA 4/86 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 1996
Obowiazek odmowy dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem

Orzeczenie I ACA 357/98 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 czerwca 1998
Staranność zawodowa notariusza

Orzeczenie I ACR 685/94 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 stycznia 1995
Umowa depozytu w celu zabezpieczenia