1-2/2002

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1-2/2002
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

HORST KONZEN
Regulacja braku należytego wykonania zobowiaząnia po reformie niemieckiego prawa zobowiązań

EVA MICHELER
Corporate Governance. Wpływ rozwiazań angielskich na regulacje austriackie i niemieckie

MARLENA PECYNA
Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki skuteczności wygaśnięcia stosunku najmu lokalu na tle regulacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego

IWONA KARASEK
Odpowiedzialność Skarbu Panstwa za funkcjonariuszy po wyroku TK z dnia 4 grudnia 2001, Sk 18/2000

DANIEL SZAŃCA
Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych w publicznym obrocie. Określenie konstrukcji prawnej

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACr 52/93 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 lutego 1993
Rozróżnienie w art. 54 i n, prawa upadłościowego czynności prawnych dokonanych pod tytułem odpłatnym i darmym

Orzeczenie I ACz 198/94 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 kwietnia 1994
Skutki wniesienia przeciwko syndykowi masy upadłości powództwa o zasądzenie wierzytelności upadłościowej

Orzeczenie I ACz 296/98 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 kwietnia 1998
Legitymacja procesowa w postępowaniu dotyczącym mienia wchodzącego w skład masy upadłości