4/2002

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 4/2003
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

THOMAS PAINTNER
Wpływ ogłoszenia upadlości na klauzule nettingu w prawie polskim – krótki zarys regulacji art. 103 p.b. oraz art. 98 projektu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

AGATA WACŁAWIK
Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r. Pozaustawowa regulacja zagadnień corporate governance a odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

JACEK SOKOLOWSKI
Monistyczny system zarządu w spółce europejskiej – uwagi prawnoporównawcze

ANETA FRAŃ
Uwagi do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

MICHAŁ WYRWIŃSKI
Umorzenie akcji własnych

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACa 882/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 listopada 2000
Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wywołana rozstrojem zdrowia psychicznego wskutek śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Orzeczenie I ACa 896/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 listopada 2000
Tzw. dowód prima facie w procesie o naprawienie szkody wyrządzanej przy leczeniu

Orzeczenie I ACa 1047/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 stycznia 2001
Zaciągniecie kredytu i wystawienie weksli w walucie obcej a zezwolenie dewizowe

Orzeczenie I ACa 250/02 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 maja 2002
Obowiązek renegocjacji umowy