1/2003

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1/2003
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

FRYDERYK ZOLL, AGATA WACŁAWIK
O zasadzie numer clausus wierzycielskich papierów wartościowych. Uwagi na tle zagadnienia ochrony inwestorów na rynku pożyczek masowych

KAROLINA WŁODARSKA
Umowa o kredyt konsumencki z przeznaczeniem na zakup określonej rzeczy

KATARZYNA KŁACZYŃSKA
Zakaz dyskryminacji polskich pracownikow w państwach Unii Europejskiej. Uwagi w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci wydanym na podstawie Układu Europejskiego w sprawie Pokrzeptowicz-Meyer

ŁUKASZ ŁAZARZ
Obrót bazami danych w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

MARCIN SMYCZ
Ochrona wynalazków biotechnologicznych w prawie własności przemysłowej

ORZECZNICTWO

Orzeczenie I ACa 90/01 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 lutego 2001
Przystąpienie do długu

Orzeczenie I ACa 322/01 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 maja 2001
Funkcjonalne sprzężenie świadczen w wykonaniu umowy wzajemnej

Orzeczenie I ACa 1022/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 stycznia 2001
Umowa kompensacji wzajemnych wierzytelności w toku postępowania upadłościowego

Orzeczenie I ACa 391/97 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 listopada 1997
Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia w stosunku trójstronnym

Orzeczenie I ACa 422/00 Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 czerwca 2000
Zbycie rzeczy użyczonej w czasie trwania stosunku użyczenia