3-4/2004

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3-4/2004
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

MAGDALENA OLCZYK
Problematyka kaucji mieszkaniowej

PAWEŁ CZUBIK
Ustalenie autentyczności dokumentu zagranicznego w świetle wielostronnych konwencji znoszących wymóg legalizacji dokumentów

MARCIN SPYRA
Czy konkurencja porządków prawnych jest czynnikiem poprawy ustawodawstwa – przykład prawa spółek

MARCIN HAŁGAS
Rewers (składowy dowód posiadania) – zagadnienia wybrane

LIDIA SIWIK
Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia – uzasadnienie dla zmian unormowania

KONRAD KOHUTEK
Sanacja układowa banku w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego

ORZECZNICTWO

Złożenie podpisu na dokumencie umowy bez uprzedniego zapoznania się z jego treścią

Działanie pod fałszywym nazwiskiem

Zarządca nieruchomości

Przyrzeczenie gwarancyjne w umowie nabycia akcji spółki

Szkoda wyrządzona wskutek zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

Zasada równego traktowania wierzycieli przy zaspokajaniu ich roszczeń

Sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego

Bezpodstawne wzbogacenie właściciela w następstwie nakładów poczynionych na rzecz przez jej posiadacza

Publiczne udostępnienie wizerunku w Internecie a odpowiedzialność dostawcy usług internetowych za naruszenie dóbr osobistych

Zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia