4/2003

TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 4/2003
ISSN 1641-1609

Artykuły z niniejszego numeru nie są dostępne w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej publikujemy teksty od numeru 1/2006.

FRYDERYK ZOLL
Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na zobowiązania wynikające z umów zawartych przez upadłego z bankiem

KONRAD KOHUTEK
Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym a regulacje polskiego i europejskiego prawa subwencyjnego

MARCIN HAŁGAS
Warrant (zastawniczy dowód składowy) – zagadnienia wybrane

IWONA KARASEK
Granice dopuszczalności ustanawiania zabezpieczeń – nadmierność zabezpieczeń

ORZECZNICTWO

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Działanie w cudzym imieniu

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Konkludentne udzielenie pełnomocnictwa

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Łączna reprezentacja spółki cywilnej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Rzeczywiste i pozorne podstawienie osoby trzeciej w pozycję prawną strony umowy

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Przyrzeczenie zapłaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Odstąpienie od umowy o dzieło