1/2011

CHRISTIAN ALUNARU
Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi

WOJCIECH JAROSIŃSKI
Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie polskim i angielskim

JOANNA ANNA WOLSKA
Konserwatyzm ujęcia pierwotnej niemożliwości świadczenia w kodeksie cywilnym

MATERIAŁY EDUKACYJNE
ANNA ZARĘBA
Procedura zawierania umów w trybie ofertowym na tle mailbox rule

ORZECZNICTWO
Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt III ZCP 79/10
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu