2/2018

KACPER GÓRNIAK
Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury

IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ
Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową

MAGDALENA WILEJCZYK
Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)

KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI
Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Naukowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609