3/2018

DAWID VAN KĘDZIERSKI
Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych

WŁODZIMIERZ MARAT
Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda

EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI
Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)

RADOSŁAW STRUGAŁA
Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna

MATEUSZ WINCZURA
Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Naukowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609