1/2019

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika

MICHAŁ KUĆKA
Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c

MARTA ROMAŃSKA
Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków

EWA STEFAŃSKA
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia

TOMASZ TARGOSZ
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania

okładka

Redakcja:

Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (redaktor naczelny)

Rada Naukowa:

Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Skład, łamanie: Anna Atanaziewicz

Korekta: Agata Czuj

Fotografia na okładce: Kinga Szelągowska

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
31–007 Kraków, ul. Gołębia 24

Druk:

CYFRA 7
31–101 Kraków, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609