2/2019

28 June 2019

TOMASZ DĄBROWSKI Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim ADAM KOTUCHA Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej SZYMON SZMAKUmowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym EMANUEL WANAT Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego KAMIL WIELGUSNowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia […]

1/2019

1 April 2019

ŁUKASZ BŁASZCZAK Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika MICHAŁ KUĆKA Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c MARTA ROMAŃSKA Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków EWA STEFAŃSKA Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia […]

4/2018

31 December 2018

ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego MICHAŁ RZĄDKOWSKI Arbitration agreement and non-singatories. A comparative perspective and Polish solutions NATALIA WIELGAT Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants) KACPER WOSIAK O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz […]

3/2018

29 September 2018

DAWID VAN KĘDZIERSKI Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych WŁODZIMIERZ MARAT Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje) RADOSŁAW STRUGAŁA Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna […]

2/2018

30 June 2018

KACPER GÓRNIAK Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową MAGDALENA WILEJCZYK Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna) KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia okładka Redakcja: Wojciech Bańczyk, […]

1/2018

29 March 2018

DAWID VAN KĘDZIERSKI Geneza zasad ochrony wierzycieli  spółek kapitałowych PIOTR KLACZAK Przygotowanie i wykonanie koncertu przez członka orkiestry jako przedmiot umowy o dzieło MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Możliwość obniżenia zachowku de lege lata  i de lege ferenda MARCIN ROJSZCZAK Skuteczność ochrony praw podmiotów danych  wynikających z prawa Unii Europejskiej w świetle umowy  „Tarcza prywatności” oraz prawodawstwa federalnego […]

4/2017

30 December 2017

JOSEFA BIRR Jhering’s concept of Rechtsgefühl and its role in The Struggle  for Law INGE KROPPENBERG, NIKOLAUS LINDER Domestic trials,  and The Struggle for Law: Jhering’s legal dispute w his maidservant  as a formative influence on his concept of law CHRISTOPH-ERIC MECKE Rudolf von Jhering’s “struggle for law” — the rejection of alternative forms of […]

3/2017

24 November 2017

ANNA PALUCH Kilka uwag krytycznych o zasadach odpowiedzialności  zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych za zachowek DOMINIKA ROGOŃ Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług  finansowych EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Regulacja umów  o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego?) PIOTR SOBAŃSKI „Tylko fikcyjne” — to dlaczego wciąż ważne?  Małżeństwo pozorne na tle regulacji obowiązujących w Polsce,  Niemczech […]