1/2019

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika
(Temporary injunctions in corporate disputes based on the example of cases challenging or invalidating corporate resolutions and cases to exclude a company’s shareholder)

MICHAŁ KUĆKA
Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c
(Expiration of seizure in form of a compulsory mortgage pursuant to Article 7541 par. 1 Civil Code Procedure Act)

MARTA ROMAŃSKA
Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
(Temporary security on marital property)

EWA STEFAŃSKA
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia
(The liability under the civil law for damages caused by the enforcement of the injunctive order)

TOMASZ TARGOSZ
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania
(Preliminary Injunctions in Intellectual Property Law – their premises and the specifics of the proceedings)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609