3/2020

MICHAŁ BARYCKI

Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania
(Legal grounds of liability in know-how contracts: defects of the subject of performance and other types of breaches of contract)

KONRAD KOHUTEK

Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle unormowań dyrektywy, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego
(Passing-on defence in antitrust damages actions: critical analysis against the background of the directive, case law and civil law institutions)

ANDRZEJ OLAŚ

Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
(Liquidity of claims as an instrument for preventing abusive use of set-off defenses in civil proceedings)

KRZYSZTOF OPLUSTIL, ARIEL MUCHA

Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121
(Cross-border reorganizations of companies in the light of the directive 2019/2121)

MARLENA PECYNA, ADAM BEHAN

Smart contracts — nowa technologia prawa umów?
(Smart contracts — new technology of contract law?)

DIANA PUSTUŁA, LL.M.

Stosowanie argumentacji komparatystycznej przez Sąd Najwyższy na przykładzie wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07
(The use of comparative argumentation by the Supreme Court on the example of the Supreme Court judgment of October 3, 2007, IV CSK 160/07)

IGOR SZPOTAKOWSKI

The new Chinese Civil Code and its contribution to sustainable development

FRYDERYK STANISŁAW ZOLL (TRANSLATION)

ELI (European Law Institute) Principles for the COVID-19 Crisis (Polish translation)