4/2020

IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA

Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej
(Punitive damages in American law and European debate over functions of tort liability)

ALEXANDER MARTIN JURANEK

Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie
(Indemnification clauses as a special mechanism for modifying contractual liability through allocation of risk and the issue of accessory contractual reservations)

KAMIL JURZAK

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych
(Registered and bearer shares – the purpose of maintaining the distinction in the view of mandatory dematerialization of the shares in non-public joint-stock companies)

PIOTR KLACZAK, KRZYSZTOF MULARSKI

Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli
(Actio Pauliana and satisfaction of one of the creditors by the debtor)

DOROTA MILER

Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code

JAN RUDNICKI

Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce
(The complex evolution of forced heirship in Louisiana in the context of the Polish debate on the future of the legitime)

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ

Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim
(Acquisition and expiry of the orphan work status in Polish and EU copyright law)

cover

Editorial Board:
Wojciech Bańczyk, Michał Bobrzyński, Iwona Karwala, Janusz Molis, Katarzyna Południak-Gierz, Jan Spierzak, Marcin Spyra, Fryderyk Zoll (editor-in-chief)

Programme Board:
Christian Alunaru, Ulrich Ernst, Wojciech Górecki, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Markiewicz, Krzysztof Oplustil, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Marek Porzycki, Anna Rachwał, Hans Schulte-Nölke, Sybilla Stanisławska-Kloc, Matthias Storme, Bartłomiej Swaczyna, Lihong Zhang

Proofreading: Agata Czuj
Typesetting: Anna Atanaziewicz

Cover photo: Kinga Szelągowska

Publisher:
Jagiellonian University
31-007 Cracow, ul. Gołębia 24

Print:
CYFRA 7
31–101 Cracow, ul. Straszewskiego 1
tel. 12 292 72 98
cyfra@cyfra7.com, http://www.cyfra7.com

ISSN: 1641–1609