2-2021

ARTICLES

KAMIL JURZAK, ALEKSANDRA MALINA, DARIUSZ PIOTROWSKI, TOMASZ JANAS, JAKUB AUGUSTYN

Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18

(Abusiveness of the contractual clauses following the judgement of the Court of Justice of the European Union in case C-260/18)

IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia

(Unfair contractual terms resulting in the entire agreement being not binding and prerequisites for their replacement)

MARTA PASIEKA-KUZARA

Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia?

(The near-end of the institution of incapacitation?)

MONIKA TENENBAUM-KULIG

Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej

(Legal consequences of a preliminary payment reservation in a developer contract)

ANIKA WOJTASIK

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej

(The new definition of trade secret – comparative  legal remarks in connection with the German regulation)

GLOSSES

MARCIN SEPEŁOWSKI

Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18

(The admissibility of challenging the effectiveness of disinheritance in a lawsuit initiated by the descendants of a living disinherited descendant of a testator. Critical commentary to the Supreme Court judgment of 30 April 2019, I CSK 79/18)

cover