3/2021

KRZYSZTOF CZUB

Nowa definicja znaku towarowego – czy zmiana legislacyjna była potrzebna?
(The new Trademark Definition – Has Legislative Change been Necessary?)

MATEUSZ KRÓLIKOWSKI

Charakter prawny umowy z następcą de lege lata i de lege ferenda
(Contract with the successor – current regulation in Polish civil law and its perspectives)

PIOTR PONIATOWSKI

(Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy
((Insufficient) legal protection measures for people exposed to excessive road traffic noise)

SZYMON SZMAK, KACPER SZMAK

Odroczenie skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej – regulacja art. 15k ustawy COVID 19 w świetle dyrektywy 2015 2302
(Postponing the effectiveness of withdrawal from the package travel contract – provisions of the art. 15k of Polish COVID-19 Act in the light of 2015 2302 EU Directive)

ADRIAN ZBROJEWSKI

Charakter prawny sankcji z art. 385(1) k.c. w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(The legal nature of sanction under art. 385(1) of the Polish Civil Code in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union)

BARBARA JELONEK-JARCO

O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r.
(On limited cognition of the Land and Mortgage Register Court and the results of its transgression on the basis of the resolution of the Supreme Court 11.4.2019 III CZP 100 18 and the judgement of the Regional Court in Wrocław 19.11.2019 II Ca 707 18)