3/2022

JAKUB BIERNAT

Czy sam wpływ środków pieniężnych pochodzących z majątku osobistego małżonka na rachunek bankowy prowadzony dla obojga małżonków, których łączy wspólność majątkowa małżeńska powoduje poszerzenie majątku objętego tą wspólnością? Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2020 roku, III CSK 235/19 [Does the mere deposit of funds originating from the personal property of a spouse in the bank account maintained for both spouses who share the matrimonial joint property regime results in increase of the joint property? Comments on the decision of the Supreme Court of 20 February 2020, III CSK 235/19]

BARTŁOMIEJ KRUPOWICZ

Propozycja reinterpretacji przesłanek rozwiązania użytkowania wieczystego, czyli o stosunku art. 240 k.c. do art. 33 ust. 3 u.g.n. [A proposal for reinterpretation of the premises for dissolution of the perpetual usufruct: on the relation between Article 240 of the Civil code and Article 3.3 of the Act on Real Estate Management]

MAREK ŚWIERCZYŃSKI, REMIGIJUS JOKUBAUSKAS

Propozycja nowego przepisu jurysdykcyjnego dla ochrony dóbr osobistych [Proposal for a new jurisdictional norm for protection of personal rights]

GRZEGORZ M. TRACZ

O przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień [On acceptance of the offer with reservation of amendments or additions]

JACEK ZRAŁEK

Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za zmiany klimatyczne w prawie prywatnym [The State Treasury as an entity responsible for climate change in private law]

FRYDERYK ZOLL, JONATHON WATSON, KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ, WOJCIECH BAŃCZYK, GESA RICHTER, JUDIT ESTIFNAOS

Academic proposal for amending the Directive (EU) 2019 771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods

cover