4/2021

MICHAŁ BEREK

Potrącalność wierzytelności spornych na gruncie prawa polskiego oraz europejskich praw modelowych [Set-off of disputed claims under the Polish law and European model law]

ANDRZEJ HERBET

Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniem spółki cywilnej) [Concept of prospective regulation of contracts for cooperation (with particular reference to civil partnership)]

ALEXANDER MARTIN JURANEK

O zwyczajnej odpowiedzialności w niezwyczajnych czasach, czyli analiza odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem władzy publicznej w stanach zagrożenia epidemicznego, epidemii i innych, równie niezwyczajnych [Ordinary responsibility in extraordinary times. Analysis of the State Treasury’s tort liability for acts or omissions in the exercise of public authority in epidemic and other unusual situations]

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Wydruk 3D wytworzony nieprzemysłowo i jego komponent cyfrowy jako produkt niebezpieczny w świetle dyrektywy 85/374/EWG [3D printing object and its digital component as the defective product in the light of the Directive 85/374/EEC]

PAWEŁ MARCZYK

Dziedziczenie posiadania w polskim prawie cywilnym [Inheritance of possessions in polish civil law]

GRZEGORZ SIKORSKI

Nieważność umowy kredytu indeksowanego i denominowanego na skutek zastosowania w niej nieuczciwych postanowień [Invalidity of an indexed and denominated banks loan agreement as a result of using unfair terms]

KAZIMIERZ ZAWADA

Zasiedzenie nieruchomości, które w okresie obowiązywania zakazu zasiedzenia nieruchomości państwowych utraciły status takich nieruchomości [Acquisitive prescription of real estates which, during the period of prohibition of acquisitive prescription of state-owned real estates, lost the status of such real estates]

cover