Homo consumens, Homo ecologicus…

Homo consumens, Homo ecologicus – ecological efficiency test of the newdirective on certain aspects concerning contracts for the sale of goods

The aim of the project is to verify the ecological efficiency of the directive 2019/771 on certain aspects concerning contract for sale of goods. As the preliminary research suggests, the consumer protection solutions proposed in the directive 2019/771 generate substantial environmental cost due to several factors (i.a. tension between the axiological assumptions of contract – especially consumer – law and the ecological values, framework of the directive that is designed to foster economic growth rather than promote sustainable development, inappropriately structured protection mechanisms). The possibility of implementation of the environmental protection principles into the contract law framework is examined and a draft of ecologically efficient sales law is delivered.

The project is financed by Narodowe Centrum Nauki (NCN) [National Science Centre] in Kraków, Poland, with the number of 2019/34/A/ HS5/00124.

RESEARCH TEAM

Principal Investigator: Prof. dr hab. Fryderyk Andrzej Zoll

dr hab. inż. Anna Czaplicka; dr Wojciech Bańczyk; dr Anna Dubel; mgr Judit Estifanos; dr Katarzyna Klimkiewicz, dr Katarzyna Południak-Gierz; dr Johnaton Watson; mgr Gesa Richter; mgr Marharyta Tomala, Maciej Bujalski

RESEARCH RESULTS

Articles

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, The struggle on implementation of the acquis communautaire into Polish Civil Code, Special issue Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht, 2022/20, 154-159.

J. Estifanos, Die Warenkauf-Richtlinie der EU: ein nachhaltiges (Verbrauchsgüter-) Kaufrecht?, Transformacje Prawa Prywatnego 2022/2, 37-63.

Г.М. Поперечна, Проlektówццйніссть витрат постачальника на на на недоліку товару, trк кйййorm. Нковаniej. Економічний і соціальний розвиток України в xxi столітті: національна візія та виклики глобалізації. Тернопіль. 2022,  184–186. (H. Poperechna Proportionality of removing the product defect by the supplier as a result of the legal effect of the content resulting from the defective quality. Economic and social development of Ukraine in the 21st century: national vision and challenges of globalization Ternopil 2022, 184–186.)

A. Wiewiórowska-Domagalska, F. Zoll, W. Bańczyk, Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2021/4, 915-934

F. Zoll, K. Południak-Gierz, W. Bańczyk, Sustainable consumption and circular economy in the directive 2019/771, Pravovedenie 2020/4, 526-550. 

Regulatory proposals

F. Zoll, J. Watson, W. Bańczyk, G. Richter, J. Estifanos, Academic proposal for amending the Directive (EU) 2019 771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, Transformacje Prawa Prywatnego 2022/3, 109-159.

Conferences

F. Zoll, Towards Environmental-Friendly Guarantees in the Sale of Goods; Environmental Sustainability and ‘The European Green Deal’ Values, Innovation and Regulation, 12-13.11.2020, University of Ferrara, Department of Economics and Management, Ferrara (Italy)

K. Południak-Gierz, K. Klimkiewicz, A. Dubel, Opracowanie metody oceny efektywności ekologicznej środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności z umową sprzedanego produktu; VIII International Consumer Scientific Conference „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym“, 5 – 6.10.2021, (online), Łódź

F. Zoll, Environmental-friendly contract law – is that possible?; Contemporary problems and challenges of private law, 21-22.10.2021

K. Południak-Gierz, Eco-reasonableness under EU Directive on Certain Aspects Concerning Contracts for the Sale of Goods; International Conference Ukraine in conditions of reforming of legal system: modern realities and international experience, 16.04.2021, (online) Ternopil National University of Economics, Ukraine

K. Południak-Gierz, Ecoreasonableness. Possibility of incorporating green principles into general private law clauses, The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform Fifth Annual Conference, 16.10.2020, (online) Londyn

K. Południak-Gierz, Different approaches to the transposition of the Sales of Goods Directive in Poland and their possible impact on the level of consumer law protection, 2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations,  28-30.09.2022, University of Zagreb, Faculty of Economics and Businessin in partnership with the ELI Croatian Hub and the ELI Global Private Law SIG, Zagreb, Croatia

F. Zoll, Towards a (More) Sustainable European Private Law?, KONFERENCJA: The Future of European Private Law ̶ Celebrating the 30th Anniversary of the European Review of Private Law, 3-4.11.2022, organizator: Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

W.  Bańczyk, Impossible is nothing? Is unsustainability equal to impossibility in contract law? (Erasmus Blended Intensive Program “Sustainability and Comparative Law”, Granada, Spain 16.05.2022)

M. Tomala, Kологічний напрямок у європейському законодавстві та українське приватне право – вибрані проблеми/Ecological direction in european legislation and ukrainian private law – selected problems, Economic and Social Development of Ukraine In the XXI century: the national vision and challenges of globalization, 13-14.05.2022, West Ukrainian National University, Ukraine.

F. Zoll, M. Tomala (wcześniej: Halushchenko), Iмплементація директиви 2019/771 та проблема узгодженості українського приватного права на прикладі прав споживачів у разі невідповідності товару за договором/ Implementation of directive 2019/771 and the problem of consistency of ukrainian private law on the example of consumer rights in case of non-conformity of goods under the contract, Russian-Ukrainian War: Law, Security, World, 29.04.2022, West Ukrainian National University, Ukraine

Other forms of dissemination of results 

Reports 

K. Południak-Gierz, Wpływ regulacji dyrektywy 2019/770 oraz dyrektywy 2019/771 z zakresu rękojmi na poziom ochrony polskich konsumentów względem obecnie obowiązujących rozwiązań w kodeksie cywilnym w tym zakresie. Implementacja dyrektyw konsumenckich na przykładzie dyrektywy 2019/770 i dyrektywy 2019/771 do polskiego porządku prawnego, Raport dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/IWS_Poludniak-Gierz-K.-_Wplyw-regulacji-dyrektywy-2019.770-oraz-dyrektywy-2019.771-z-zakresu-rekojmi-na-poziom-ochrony-polskich-konsumentow.pdf

Lectures

F. Zoll, The ecological challenge and the private law dla uczestników Programme in European Private Law for Postgraduates 2021/2022, Katowice 10.01.2022 

K. Południak-Gierz, Ecological effectiveness of Sales of Goods Directive dla uczestników Programme in European Private Law for Postgraduates 2021/2022, Katowice 14.01.2022 r. 

H. Poperechna, Umowa o dostawę treści cyfrowych, zgodnie z dostosowaniem ukraińskiego prawa umów do wspólnotowego dorobku prawnego UE, 1 h, opening of Ukrainian Hub of European Law Institute, Uniwersytet Jagielloński 29.04.2022 

K. Południak-Gierz, Law written by Artificial Intelligence: Personalizing legal norms, w ramach International Academic Seminars „New horizons in Law“, Instituto de Estudios Juridicos Interdisciplinares, University of Salamanca 16.05.2022

H. Poperechna Rekodyfikacja współczesnego ukraińskiego prawa umów zgodnie z dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (Problemy ekologiczne we współczesnej regulacji) in a hybrid form at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University for students of Ukrainian law schools who went to Poland during the war as a part of the course  „Aktualne problemy współczesnego prawa umów”, 21.06.2022

H. Poperechna, Umowa o dostawę treści cyfrowych, zgodnie z dostosowaniem ukraińskiego prawa umów do wspólnotowego dorobku prawnego UE dla Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, 13.10.2022 online, zoom transmission on Facebook 

W. Bańczyk, Prawo cywilne a środowisko naturalne – ochrona poprzez wykładnię przepisów prawa zobowiązań a ryzyko nieprzewidywalności rozstrzygnięć?, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied [Institute of State and Law of the Slovak Academy of Science], Piestany, Jesenná škola práva: Právna istota v rizikovej spoločnosti: právny pluralizmus v praxi, 1.12.2022

K. Południak-Gierz, Towards ecologically effective sales law. Preliminary remarks on the Directive 2019/771, 20.10.2021 r., West Ukrainian National University, Ukraine  (online) 

A series of meetings of Polish civil scientists from various academic centers to discuss Directives 2019/770 and 2019/771 and their implementation in Poland. During the meetings, selected results of research conducted as part of the project were also presented. The meetings were conducted by prof. Fryderyk Zoll (project manager) and dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska [dir.2019/771] and by prof. Marlena Pecyna [dir. 2019/770], with participation of dr Katarzyna Południak-Gierz, dr Wojciech Bańczyk.

Dates of meetings: 11.02.2021 r.; 18.02.2021 r.; 25.02.2021 r.; 5.03.2021 r., 11.03.2021 r., 18.03.2021 r., 25.03.2021 r., 1.04.2021 r., 8.04.2021 r., 15.04.2021 r.,  22.04.2021 r.,  29.04.2021 r.,  6.05.2021 r., 13.05.2021 r.