List of papers

Publication Author Title
3/2021KRZYSZTOF CZUBNowa definicja znaku towarowego – czy zmiana legislacyjna była potrzebna?
(The new Trademark Definition – Has Legislative Change been Necessary?)
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Charakter prawny umowy z następcą de lege lata i de lege ferenda
(Contract with the successor – current regulation in Polish civil law and its perspectives)
PIOTR PONIATOWSKI (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy
((Insufficient) legal protection measures for people exposed to excessive road traffic noise)
SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002–7477–264X
KACPER SZMAK
Odroczenie skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej – regulacja art. 15k ustawy COVID 19 w świetle dyrektywy 2015 2302
(Postponing the effectiveness of withdrawal from the package travel contract – provisions of the art. 15k of Polish COVID-19 Act in the light of 2015 2302 EU Directive)
ADRIAN ZBROJEWSKI Charakter prawny sankcji z art. 385(1) k.c. w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(The legal nature of sanction under art. 385(1) of the Polish Civil Code in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union)
BARBARA JELONEK-JARCO O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r.
(On limited cognition of the Land and Mortgage Register Court and the results of its transgression on the basis of the resolution of the Supreme Court 11.4.2019 III CZP 100 18 and the judgement of the Regional Court in Wrocław 19.11.2019 II Ca 707 18)
2/2021 KAMIL JURZAK, ALEKSANDRA MALINA, DARIUSZ PIOTROWSKI, TOMASZ JANAS, JAKUB AUGUSTYN Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 (Abusiveness of the contractual clauses following the judgement of the Court of Justice of the European Union in case C-260/18)
  IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia (Unfair contractual terms resulting in the entire agreement being not binding and prerequisites for their replacement)
  MARTA PASIEKA-KUZARA Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia? (The near-end of the institution of incapacitation?)
  MONIKA TENENBAUM-KULIG Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej (Legal consequences of a preliminary payment reservation in a developer contract)
  ANIKA WOJTASIK Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej (The new definition of trade secret – comparative  legal remarks in connection with the German regulation)
  MARCIN SEPEŁOWSKI Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18 (The admissibility of challenging the effectiveness of disinheritance in a lawsuit initiated by the descendants of a living disinherited descendant of a testator. Critical commentary to the Supreme Court judgment of 30 April 2019, I CSK 79/18)
1/2021 DOMINIK BIERECKI
ORCID: 0000-0001-6993-3974
Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law
MACIEJ GIARO
ORCID: 0000-0001-5073-6612
Dylematy tzw. formy przypadkowej po nowelizacji art. 77 k.c.
(Dilemmas relating to the so-called random form of a contract following the amendment of the article 77 of the Polish Civil Code)
MACIEJ NYCZ
ORCID: 0000-0002-1156-670X
Wina anonimowa w obcych porządkach prawnych oraz europejskich propozycjach kodyfikacji prawa cywilnego
(Faute anonymee in foreign legal systems and European civil law codification proposals)
ANNA PALUCH
ORCID: 0000-0001-8488-0006.
Zasady moralne czy pewność obrotu – o hierarchii wartości polskiego ustawodawcy na przykładzie wybranych problemów instytucji niegodności dziedziczenia
(Moral rules or legal certainty – on hierarchy of values of the Polish legislator on the example of the unworthiness of inheritance)
MARTYNA ROBAKOWSKA Funkcja roszczenia prewencyjnego uregulowanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska w systemie cywilnoprawnych środków ochrony środowiska
(Function of preventive claim regulated in article 323(1) of the Environmental Protection Law Act of 27 April 2001 in the system of civil measures for environmental protection)
SZYMON ROMANOW
ORCID: 0000-0002-5009-6640
Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców
(Legal management of the assets of a child exercised by the parents)
4/2020 IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA
ORCID: 0000-0001-9307-5906
Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej
(Punitive damages in American law and European debate over functions of tort liability)
ALEXANDER MARTIN JURANEK
ORCID: 0000-0002-4927-8252
Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie
(Indemnification clauses as a special mechanism for modifying contractual liability through allocation of risk and the issue of accessory contractual reservations)
KAMIL JURZAK
ORCID: 0000-0002-9145-5937
Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych
(Registered and bearer shares – the purpose of maintaining the distinction in the view of mandatory dematerialization of the shares in non-public joint-stock companies)
PIOTR KLACZAK
ORCID: 0000-0001-8317-7247
KRZYSZTOF MULARSKI
ORCID: 0000-0002-4664-9812
Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli
(Actio Pauliana and satisfaction of one of the creditors by the debtor)
DOROTA MILER
ORCID: 0000-0002-4634-7208
Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code
JAN RUDNICKI
ORCID: 0000-0003-3017-0222
Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce
(The complex evolution of forced heirship in Louisiana in the context of the Polish debate on the future of the legitime)
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ
ORCID: 0000-0001-5664-6060
Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim
(Acquisition and expiry of the orphan work status in Polish and EU copyright law)
3/2020 MICHAŁ BARYCKI
ORCID: 0000-0001-9901-3191
Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania
(Legal grounds of liability in know-how contracts: defects of the subject of performance and other types of breaches of contract)
KONRAD KOHUTEK Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle unormowań dyrektywy, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego
(Passing-on defence in antitrust damages actions: critical analysis against the background of the directive, case law and civil law institution)
ANDRZEJ OLAŚ
ORCID: 0000-0002-2295-8645
Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
(Liquidity of claims as an instrument for preventing abusive use of set-off defenses in civil proceedings)
KRZYSZTOF OPLUSTIL
ORCID: 0000-0001-8010-1781
ARIEL MUCHA
ORCID: 0000-0001-5983-0752
Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121
(Cross-border reorganizations of companies in the light of the directive 2019/2121)
MARLENA PECYNA
ORCID: 0000-0001-5093-5486    
ADAM BEHAN
Smart contracts — nowa technologia prawa umów?
(Smart contracts — new technology of contract law?)
DIANA PUSTUŁA, LL.M.
ORCID: 0000-0001-6627-4520
Stosowanie argumentacji komparatystycznej przez Sąd Najwyższy na przykładzie wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07
(The use of comparative argumentation by the Supreme Court on the example of the Supreme Court judgment of October 3, 2007, IV CSK 160/07)
IGOR SZPOTAKOWSKI
ORCID 0000-0001-8015-8614
The new Chinese Civil Code and its contribution to sustainable development
FRYDERYK STANISŁAW ZOLL (PRZEKŁAD)
ORCID: 0000-0003-0405-5247
ELI (European Law Institute) Principles for the COVID-19 Crisis (Polish translation)
2/2020 MACIEJ BARCZEWSKI
ORCID: 0000-0001-6083-7249
Osobiste i majątkowe prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych – standardy międzynarodowe i perspektywy zmian w prawie polskim
(Personal and economic rights to artistic audiovisual performances — international standards and perspectives for changes in Polish law)
REMIGIUSZ BLICHARSKI
ORCID: 0000-0002-5395-2529
Konstrukcja prawna zobowiązań wzajemnych
(Legal nature of reciprocal obligations)
DAMIAN DOBOSZ
ORCID: 0000-0001-7109-7346
Wpływ ustawy antykryzysowej na niektóre zobowiązania umowne
(Impact of the Anti-crisis Act on some contractual obligations)
MATEUSZ MĄDEL
ORCID: 0000-0001-6252-6903
Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech
(Access to the digital assets of a deceased user of online services in the context of a judgement of the German Federal Court of Justice)
MONIKA MOSKA
ORCID: 0000-0003-2425-3662
Zarzuty przysługujące poręczycielowi wekslowemu
(Objections available to the guarantor of a bill of exchange)
MAGDALENA WILEJCZYK
ORCID: 0000-0003-4477-0608
Miarkowanie kary umownej de lege ferenda
(Moderating of the contractual penalty de lege ferenda)        
KATARZYNA WIŚNIEWSKA Mieszane pochodzenie środków a zasada surogacji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. III CZP 45/18
(Commentary to the judgment of the Supreme Court of the Republic of Poland from 19 October 2018, III CZP 45/18)
1/2020 SŁAWOMIR CIEŚLAK
ORCID: 0000-0002-1596-465X
Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym
(Function of a set-off defence in civil and bankruptcy proceedings)
MARCIN KOSTWIŃSKI
ORCID: 0000-0002-0979-9707
Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym
(Set-off defence in the order of payment proceedings)
EWA ROTT-PIETRZYK
ORCID: 0000-0002-7057-9383
MATEUSZ GROCHOWSKI LL.M. (YALE)
ORCID: 0000-0001-5013-4830.
Umowy pośrednictwa w obrocie towarami lub usługami: część ogólna i umowa agencyjna (projekt reformy)
(Intermidiary contracts concerning goods and services: General Part and Commercial Agency Contract (reform project))
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Lichwa usankcjonowana
(Usury sanctioned)
JULITA ZAWADZKA
ORCID: 0000-0002-9255-7468
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym — zagadnienia istotne z perspektywy kontrahentów przedsiębiorcy
(Act on succession management of a single proprietorship – key issues from the perspective of the contractual counterparties of the entrepreneur)
MAREK ŚWIERCZYŃSKI
ORCID: 0000-0002-4079-0487
Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-172/18 AMS Neve
(Commentary to the judgement if the court of justice of the European Union in case C-172/18 AMS Neve)
4/2019 KACPER GÓRNIAK
ORCID: 0000-0003-0368-2804
Umowy dowodowe w procesie cywilnym
(Agreements to modify the rules of evidence in the civil proceedings)
TOMASZ TOMCZAK
ORCID: 0000-0002-8499-4553
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
(Applicable law to ascertain validity of a testament and testamentary succession under the Regulation 650/2012)
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Kredyt jako typ umowy
(Credit as a type of contract)
MICHAŁ WOJEWODA
ORCID: 0000-0002-5997-8148
Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
(Set-off mechanism in cross-border cases concerning receivables denominated in different currencies)
ARKADIUSZ WUDARSKI
ORCID: 0000-0001-5227-2671
Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim
(Contesting paternity by the biological father in German law)
3/2019 MATEUSZ GRZEŚKÓW
ORCID: 0000-0003-1011-6413
Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger
(Multi-level up-stream merger)
MARIUSZ KORCYL
ORCID: 0000-0002-5379-5404
Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych
(Joint bankruptcy proceedings in a group of associated companies)
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
ORCID: 0000-0002-8477-1376
Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich
(Legal status of online platforms acting as intermediaries for hotel services and their information duties towards customer)
ANITA BAZYLEWICZ
ORCID: 0000-0002-8281-837X
Właściwość stosunku prawnego w przypadku najmu rzeczy ruchomej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17
(Commentary to the Supreme Court Judgment from 11 January 2018, III CZP 93/17)
PIOTR CYBULA
ORCID: 0000-0003-2191-5173
W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna)
(Evaluation of the customer’s contractual obligation to inquire about flight schedule updates covered by a travel contract: Commentary to the Supreme Court Judgment from 25 August 2016, V CNP 61/15 (critical))
FILIP PUBRAT
0000-0003-1023-0478
Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną ciężkim uszczerbkiem osoby bliskiej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17
(Compensation for severe bodily injury of a claimant’s relative: Commentary to the Supreme Court Judgment from 27 March 2018, III CZP 60/17)
2/2019 TOMASZ DĄBROWSKI
ORCID: 0000-0001-6184-140X
Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim
(Supervisory board of a cooperative in German law)
ADAM KOTUCHA
ORCID: 0000-0001-9667-9182
Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej
(Legal characteristics of a token issued within an ICO process in the context of the Public Offer Act provisions)
SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002-7477-264X
Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym
(Contract for treatment under German Civil Code)
EMANUEL WANAT
ORCID: 0000-0003-4923-7036
Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego (Bitcoin and other cryptocurrencies as monetary obligations)
KAMIL WIELGUS
ORCID: 0000-0002-1781-3134
Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna
(Changes to the institution of prescription in polish civil code of 13 April 2018 — legal analysis)
1/2019 ŁUKASZ BŁASZCZAK
ORCID: 0000-0002-3372-4043
Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika
(Temporary injunctions in corporate disputes based on the example of cases challenging or invalidating corporate resolutions and cases to exclude a company’s shareholder)
MICHAŁ KUĆKA
ORCID: 0000-0002-4888-2191
Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c
(Expiration of seizure in form of a compulsory mortgage pursuant to Article 7541 par. 1 Civil Code Procedure Act)
MARTA ROMAŃSKA
ORCID: 0000-0002-5439-475X
Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
(Temporary security on marital property)
EWA STEFAŃSKA
ORCID: 0000-0001-7722-6786
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia
(The liability under the civil law for damages caused by the enforcement of the injunctive order)
TOMASZ TARGOSZ
0000-0003-0217-0284
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania
(Preliminary Injunctions in Intellectual Property Law – their premises and the specifics of the proceedings)
4/2018 ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
(Examination of the imminent insolvency taking into account German restructuring law)
MICHAŁ RZĄDKOWSKI Arbitration agreement and non-signatories. A comparative perspective and Polish solutions
NATALIA WIELGAT
Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)

(Can creditors protect themselves? Categorization and protection of individual groups of creditors through bond covenants)
KACPER WOSIAK O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami
(Entry of the own shares in the share register and obligations related with the own shares)
3/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI
Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych

(The methodology and paradigm of Polish legal science)
WŁODZIMIERZ MARAT Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda
(Conducting investment activity by the bank — current legal state and de lege ferenda notes)
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
(Commission of the agent during the course of a contract (a mandatory or default character of the rule and its consequences))
RADOSŁAW STRUGAŁA Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna
(Liability for infringement of personal rights: liability arising from omissions)
MATEUSZ WINCZURA Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres
(Consent of the injured person in sport competitions — its characteristic and its scope)
2/2018 KACPER GÓRNIAK Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
(Protection of cultural property within the framework of the national register of the lost cultural property)
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową
(Impact of unfair contract term on binding power of the contract)
MAGDALENA WILEJCZYK Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)
(Causal share as a decisive determinant of the amount of recourse claims among multiple tortfeasors)
KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia
(Internet platforms as sharing economy tools)
1/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI Geneza zasad ochrony wierzycieli  spółek kapitałowych
(The origins of corporate creditor protection mechanisms)
PIOTR KLACZAK Przygotowanie i wykonanie koncertu przez członka orkiestry jako przedmiot umowy o dzieło
(Preparation and performance of a concert by a member of an orchestra as a subject of a contract for work)
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Możliwość obniżenia zachowku de lege lata  i de lege ferenda
(Possibility of reducing the compulsory portion under Polish inheritance law)
MARCIN ROJSZCZAK Skuteczność ochrony praw podmiotów danych  wynikających z prawa Unii Europejskiej w świetle umowy  „Tarcza prywatności” oraz prawodawstwa federalnego USA
(Effectiveness of the protection of the data subject ’s rights guaranteed in EU law in the context of the Privacy Shield Agreement and the US federal laws)
4/2017 JOSEFA BIRR Jhering’s concept of Rechtsgefühl and its role in The Struggle  for Law
INGE KROPPENBERG, NIKOLAUS LINDER Domestic trials,  and The Struggle for Law: Jhering’s legal dispute w his maidservant  as a formative influence on his concept of law
CHRISTOPH-ERIC MECKE Rudolf von Jhering’s “struggle for law” — the rejection of alternative forms of dispute resolution?
ANTON RUDOKVAS Possession and possessory remedies in the Draft  of Modifications to the Civil Code of Russian Federation in the mirror  of Jhering’s doctrine of possession
PIOTR SZYMANIEC Criticism of Rudolf von Jhering’s concepts  in Leon Petrażycki’s philosophy of law. Remarks on the reception  of Jhering’s work in the Polish legal thought in the second half  of the nineteenth and the early twentieth centuries
RUDOLF WELSER Ist Jherings Wiener vortrag „Der Kampf um’s Recht”  auch heute noch eine taugliche Grundlage des Rechtsverständnisses?  Gedanken zu Jherings Thesen
3/2017 ANNA PALUCH Kilka uwag krytycznych o zasadach odpowiedzialności  zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych za zachowek
(The Rules of Liability of the Recipients of a Specific Bequest and of a Donation Made by the Deceased for the Legitimate Portion)
DOMINIKA ROGOŃ Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług  finansowych
(Online intermediary platforms in a field of financial services)
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Regulacja umów  o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego?)
(Regulation of intermediation contracts in DCFR (as a pattern for the Polish legislator?))
PIOTR SOBAŃSKI „Tylko fikcyjne” — to dlaczego wciąż ważne?  Małżeństwo pozorne na tle regulacji obowiązujących w Polsce,  Niemczech i Austrii
(Only sham, so why still valid? A sham marriage against a background regulation in Poland, Germany and Austria)
2/2017 EWA BAGIŃSKA
Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego

(The shape of consumer contract law in the future Civil Code)
MONIKA JAGIELSKA Prawo konsumenckie w przyszłym kodeksie cywilnym
(Consumer law in the prospective Civil Code)
JERZY PISULIŃSKI Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji)
(The structure of general part of obligation law (introduction to discussion))
EMANUEL WANAT Wykreślenie klauzul 13.7 oraz 13.8 FIDIC a możliwość zastosowania kodeksowych klauzul rebus sic stantibus
(Rebus sic stantibus clauses in the light of exclusion of clauses 13.7 and 13.8 FIDIC)
1/2017 NINA BARANOWSKA Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”.  Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego
(The legal regime applicable to the “partner’s expeditions”. Discussion of the proper implementation of EU law)
ŁUKASZ GOŁBA, WITOLD RODAK Nowa przesłanka dozwolonego  użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(New condition of private use? Lawfulness of the source copy in light of Article 23 Polish law on copyright and related rights)
MARIA KACZOROWSKA Accessoriness of mortgage and the development of a European mortgage market. Considerations from the perspective of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec
ARIEL MUCHA
Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego  przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej  do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

(Protection of creditors in the outbound cross – border conversion of a Polish company)
4/2016 PAWEŁ LAURETI, VIGNOLO GAŁKOWSKI Włoska regulacja społecznościowego finansowania udziałowego przedsiębiorstw innowacyjnych za pośrednictwem portali internetowych. Zarys modelu
(The Italian regulation of equity crowdfunding of innovative start-ups)
TOMASZ REGUCKI Manipulacja instrumentem finansowym w świetle rozporządzenia MAR
(Market manipulation in the light of Market Abuse Regulation)
ALEKSANDER WRÓBEL The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato
(The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato)
MICHAŁ WYRWIŃSKI Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?
(The regulation of services under the English law. An inspiration for the Polish legislator?)
3/2016 MAGDALENA BŁAWAT, KAROLINA PASKO O zakresie zachowania mocy wiążącej umowy po eliminacji klauzul abuzywnych
(Consequences of eliminating unfair terms on the rest of a contract)
ALEKSANDRA CZARNECKA Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym
(The consequences of acquisition of rights and obligations in a partnership by a spouse remaining in the statutory matrimonial property regime)
MARTA JAROCH Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego
(Set-off of bank’s claims against claims of a bank account holder)
KAROLINA WYRWIŃSKA O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi  na tle Loi pour une République numérique
(Reliability on the Internet — digital platforms and consumers. Comments on the loi pour une Républi quenuméri que)
2/2016 PAWEŁ MAZUR Roszczenie dystrybutora o świadczenie wyrównawcze po rozwiązaniu umowy dystrybucji w prawie niemieckim oraz Projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR)
(Goodwill compensation upon termination of a sole distributorship agreement under German law and the Draft Common Frame of Reference)
MAGDALENA OLCZYK Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych  przez adwokata lub radcę prawnego
(Success fee as unfair term in the contracts for legal services concluded with an advocate or legal counsel – admissibility of control of remuneration terms)
KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych
(Consumer or client? Changing the method of determining entities that require protection in the context of selected regulated markets)
STEFAN DANILUK Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie
(Review of a monograph by MACIEJ KALIŃSKI “PROPERTY DAMAGE AND ITS REPAIRING”)
MARTA PIETRZAK Recenzja monografii Macieja Pannerta Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych
(Review of a monograph by MACIEJ PANNERT “THE INFLUENCE OF LIQUIDATION BANKRUPTCY ON EXERCISING OBLIGATIONS UNDER RECIPROCAL CONTRACTS”)
AGATA SKÓRSKA Recenzja monografii Andrzeja Kubasa Budowa na cudzym gruncie
(Review of a monograph by ANDRZEJ KUBAS “CONSTRUCTION ON THIRD-PARTY LAND”)
KATARZYNA STACHURSKA Recenzja monografii Ewy Łętowskiej, Przemysława Drapały i Małgorzaty Bednarek Umowy odnoszące się do osób trzecich
(Review of a monograph by EWA ŁĘTOWSKA, PRZEMYSŁAW DRAPAŁA AND MAŁGORZATA BEDNAREK “AGREEMENTS RELATING TO THIRD PARTIES”)
1/2016 MICHAŁ BARAŃSKI Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych
(An ordinary mediation agreement in selected legal systems)
JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Problematyka biegu przedawnienia roszczeń w kontekście sytuacji nasciturusa i małoletniego dziecka w razie doznania przez nich szkód w wyniku czynów niedozwolonych
(Limitation of claims of nasciturus and minor child in the event of injury caused by a tort)
ANITA LUTKIEWICZ-RUCIŃSKA Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia
(Expiration of a claim as a result of limitation of claims de lege lata and de lege ferenda)
MARCIN SPYRA Czy regulacja umów o świadczenie usług w prawie włoskim może być inspiracją dla polskiego ustawodawcy?
(Can the Italian Services Regulation provide inspiration to Polish Lawmakers?)
4/2015 MAGDALENA BŁAWAT W sprawie zmiany klauzuli rebus sic stantibus (uwagi na tle postulowanej odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązku negocjacji)
(Amendments to the rebus sic stantibus clause (commentaries in the light of postulated liability for breach of duty to negotiate))
MAŁGORZATA LUBELSKA-SAZANÓW Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży zwierząt
(Liability under the statutory warranty for physical defects in sold animals)
ARIEL MUCHA Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim
(The cross-border conversion of a polish corporation – remarks on incompatibility of articles 270(2) and 459(2) of the polish commercial companies code with the EU law)
RADOSŁAW STRUGAŁA Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
(Compensation of losses incurred by a buyer of a defective good: warranty claims and general regime of contractual liability)
3/2015 JOANNA JASTRZĘBSKA Potrącenie wierzytelności przez cesjonariusza świadomego niewypłacalności dłużnika  przed ogłoszeniem upadłości
(Set-off by assignee aware of debtor’s material insolvency before declaration of bankruptcy)
MARIA ŁABNO Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjnoprawna
(The legal nature of the commercial guarantee under the amendments introduced by the Act on Consumer Rights and its classification under conflict of laws rules)
KRZYSZTOF OPLUSTIL, MARCIN HOTEL Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A
(Rules of conduct with respect to inside information on the capital market in case of M&A transactions)
OLGA SACHANBIŃSKA Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej –  potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy
(The cross-border transfer of a company’s seat – the need for action from both the Polish and the EU legislators)
2/2015 ANNA PALUCH
System zachowku w prawie polskim — uwagi de lege lata i de lege ferenda

(The System of the Legitimate Portion in the Polish Law of Succession — Remarks de lege lata and de lege ferenda)
MAŁGORZATA POHL CISG and the Freedom of form Principle vs. Reservations under Article 96 of the CISG
(CISG and the freedom of form principle vs. reservations under article 96 of the CISG)
MARCIN SOLAK Przedwstępna umowa deweloperska
(Developer’s preliminary contract)
FORUM EUROPAEUM ON COMPANY GROUPS Propozycja ułatwienia zarządzania transgranicznymi grupami spółek w Europie
(Proposal to Facilitate the Management of Cross-Border company Groups in Europe (translation))
1/2015 PIOTR ANTOSZEK
O niektórych następstwach regulacji uchwał w projekcie kodeksu cywilnego

Selected consequences of regulation of resolutions in the draft Civil Code
ŁUKASZ GŁADKI Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej
(Acquisition of warrants under the disclosure obligations concerning major holdings of voting rights in listed companies)
PIOTR PISKOZUB Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane
(Travel agency – comments de lege lata and de lege ferenda. Selected issues)
MARTYNA RYKACZEWSKA Sytuacja prawna stron po ustaniu stosunku franchisingowego
(Legal position of the parties after termination of the franchise)
4/2014 PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI Reforma włoskiej regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: systemowa zmiana czy tylko reakcja na kryzys gospodarczy?
(Reform of the Italian regulation of limited liability companies: a systematic change or just a reaction to the economic crisis)
MARCIN RUDNICKI Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
(The good and bad faith in acquisition of real estate by adverse possession)
RADOSŁAW STRUGAŁA Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia
(Terminating contract because of its anticipatory breach)
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r.
(The consumer bankruptcy in the amended Bankruptcy and Reorganisation Law of August 29, 2014)
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym
(Services in the Draft of the Polish Civil Code)
CIVIL LAW COMMISSION Projekt zobowiązań świadczenia usług
(Services Agreement in the Draft of the New Polish Civil Code)
3/2014 HANS SCHULTE–NÖLKE Gibt es ein Recht der europäischen Verbraucher, nicht von Unternehmern wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres geographischen Aufenthaltsorts diskriminiert zu werden?
(Does a European consumer have a right not be discriminated by a business because of her nationality or place of residence?)
MARTIN ILLMER From Related Services to Services — Unchaining the CESL’s Substantive and Personal Scope with regard to Related Services
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ Czy wzorce umowne FIDIC mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?
(Should FIDIC standards become an inspiration for the Polish legislator in the area of regulation of service contracts?)
IWONA KARWALA Regulacja świadczenia usług w prawie amerykańskim — w poszukiwaniu modelowych reguł świadczenia usług dla polskiego ustawodawcy
(The regulation of services under United States contract law: in search of model rules for the regulation of service contracts from the Polish legislator’s perspective)
ELWIRA MACIERZYŃSKA–FRANASZCZYK Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim
(Service Contracts under the Swiss Law)
MARLENA PECYNA Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług
(The Russian regulation of the services contracts)
JULIETTE SÉNÉCHAL Le contrat de services, un enjeu du mouvement européen de recodification du droit des contrats
(The service contract, a challenge of the European movement of recodification of contract)
KAROLINA WYRWIŃSKA Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec
(Regulation of a contract for services in the light of Code civil du Québec)
2/2014 MATEUSZ KOŻUCHOWICZ
Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa — uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego

(Refusal to accept a power of attorney – remarks on the basis of The Book I Civil Code)
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Regulacja błędu w projekcie I księgi kodeksu cywilnego — uwagi krytyczne
(Mistake according to the draft of the General Part of the new Civil Code — critical remarks)
MAGDALENA OLCZYK Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego
(The legal position of parties of lease contract of a social apartment in case of sale of the leased property to a third party that is not a local government entity)
MARTA STROJEWSKA Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej
(Actio pauliana in case of declaration of bankruptcy involving liquidation of the assets of a third person)
AGNIESZKA HANACZEWSKA Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego
(Sale of goods from consignment warehouse)
1/2014 DANIEL GATNER
Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)

(Distributorship in the light of the Draft Common Frame of Reference)
LARS LEUSCHNER Kontrola ogólnych warunków umów w obrocie między przedsiębiorcami — dyskusja o reformie
(Control of general terms and conditions in business-to-business transactions)
JAROSŁAW PTAK Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (The limitation of the compensation claims for the loss resulting from activities covered by the Article 35 of the Act from 12 March 1958 on the principles and procedures of the real property expropriation (the „Expropriation Law”))
ZOFIA ZAWADZKA Zabezpieczenie roszczeń polegające na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych
(The injunction consisting of prohibiting publication in cases of protection of personal rights)
4/2013 BARBARA JELONEK–JARCO Uwagi o pozwaniu dłużnika i jego małżonka oraz sytuacji wierzyciela dłużnika pozostającego w związku małżeńskim
(Remarks on filing a statement of claim jointly against debtor and his spouse and a position of a creditor of a married debtor)
ANITA LUTKIEWICZ–RUCIŃSKA Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)
(Taking on an obligation with the consent of the other spouse (selected issues))
MARTA ROMAŃSKA Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją
(Measures to protect debtor’s spouse against enforcement)
JULITA ZAWADZKA Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków
(Actio pauliana against legal actions decreasing the joint property of spouses)
3/2013 ŁUKASZ BŁASZCZAK, JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Zbieg roszczeń ex contractu i ex delicto na tle art. 443 k.c. w ujęciu materialnoprawnym i procesowym
(Concurrence of claims in contract and in tort on the background of Article 443 of the Polish Civil Code. Remarks on substantive and procedural law)
MIROSŁAW GUMULARZ Ochrona konsumenta a fenomen „rozszerzonej rzeczywistości” — nowe wyzwania polityki prawa
(Consumer protection in relation to the phenomenon of „augmented reality” – new challenges for legal policy)
MICHAŁ KRAKOWIAK Nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem
(Payment order in the new enforcement proceedings regarding contacts with minors)
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego
(Directive on orphan works and its impact on the Polish copyright)
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda — część druga
(The relevant moment for establishing the value of the real estate, donations and specific bequests for the determination of the amount of reserved portion — remarks de lege lata and de lege ferenda)
2/2013 BARTOSZ KUCIA Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2–3 k.c.)
(The legal consequences of non–fulfilment of statutory requirements for confirmation of the content of an oral testament (Art. 952 § 2-3 of the Civil Code))
LIUDMYLA SAVANETS Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. o systemie depozytowym Ukrainy)
(Legal framework for the transfer of rights in dematerialized securities in Ukraine (in the light of the new law of Ukraine “On depository system of Ukraine” of July 6, 2012))
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda – część pierwsza
(The relevant moment for establishing the value of the real estate , donations and specific be quests for the determination of the amount of reserved portion – remarks de lege lata and de lege ferenda)
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Zabezpieczenie kilku wierzytelności układowych przysługujących różnym podmiotom jedną hipoteką jako propozycja układowa
(Securing different creditors’ claims within an arrangement with a single mortgage as an arrangement option)
1/2013 PRZEMYSŁAW GORZKO
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2004 r. w sprawie Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii, C–70/03 (krytyczna)

(Case note to the judgment of the European Court of Justice from 9 September 2004, Commission vs. Spain, C–70/03 (critical))
NIEVES FENOY PICÓN Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.
(Non-performance of the contractual obligation and available remedies in draft reform of the Spanish Civil Code of 2009)
EWA ROTT–PIETRZYK Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)
(The systematics of the specific part of the law of obligations, and the place of agency contracts sensu largo (a voice in the discussion))
WINFRIED TILMANN Ustawa modelowa dla własności intelektualnej — wyniki projektu badawczego GRUR
(The Model Law on Intellectual Property – the results of the GRUR research project)
4/2012 FRANCISZEK ARASZKIEWICZ
Granice umownego kształtowania prawa do rozporządzania mieniem

(Limits of contractual exclusions of right of disposal)
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część II
(The notion of manipulation in a financial instrument — part II)
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu pierwszej księgi kodeksu cywilnego
(Modifications of the periods of limitations in agreements between entrepreneurs. Comments based on the draft of the First Book of the Civil Code)
EWA ROTT–PIETRZYK Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law (CESL)
(The method of contract interpretation in the Common European Sales Law (CESL))
3/2012 PRZEMYSŁAW GORZKO Zagadnienia dopuszczalności stosowania oraz abuzywności bankowych klauzul o zmiennym oprocentowaniu
(Lawfulness and eventual unfairness of variable interest rate clauses)
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część I
(The notion of manipulation in a financial instrument — part I)
ANNA PIASKOWY Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego
(General clauses in the Draft of the new Polish Civil Code)
TOMASZ REGUCKI O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — uwagi na podstawie analizy struktury własności polskich spółek giełdowych
(On the necessity to amend the Polish regulations regarding the mandatory bid – remarks on the basis of analysis of the ownership structure of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange)
2/2012 JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ ACTA i prawo autorskie
(ACTA and the Copyright Law)
ELŻBIETA TRAPLE Prawnoautorska ochrona projektów technicznych
(Copyright protection of technical projects)
SYBILLA STANISŁAWSKA–KLOC Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10)
(Right to authorship and co–authorship (remarks to the judgment of the Supreme Court from 25 May 2011, case docket III C SK 527/10))
PIOTR KOSTAŃSKI Prawa osobiste wynalazcy
(Inventor’s personal rights)
TOMASZ TARGOSZ Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej
(Nullity of legal acts as a result of abuse of dominant position)
IZABELA NOWACKA Uprawnienie do uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli na gruncie projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
(Right to avoid a defective declaration of intent in the Draft of the First Book of the new Polish Civil Code)
JOLANTA ZATORSKA Charakter prawny listu intencyjnego w prawie francuskim
(The legal nature of the letter of intent in the French law)
MARLENA PECYNA Sprzedaż konsumencka de lege ferenda
(Consumer sale de lege ferenda)
FRYDERYK ZOLL Problem negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej — w oczekiwaniu na wspólne europejskie prawo sprzedaży
(Negative description of the sold goods – in anticipation for the common European sales law)
JULITA ZAWADZKA Legitymacja bierna w procesie ze skargi pauliańskiej (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., III CZP 132/10)
(Entitlement to participate as defendant in the ex actione pauliana proceedings (remarks on the margin of the resolution of the Supreme Court from 24 February 2011, case docket III CZP 132/10))
JERZY PISULIŃSKI O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami
(On the necessity of revision of provisions governing the matrimonial property relations)
WOJCIECH GÓRECKI Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych
(Construction of contributions made by partners to a commercial partnership)
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ, DOMINIKA MRÓZ–KRYSTA Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Imposition of additional payments solely on one of the shareholders of a limited liability company)
1/2012 ZBIGNIEW RADWAŃSKI Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań
(The initial draft of the systematization of the so-called specific part of the law of obligations)
JERZY PISULIŃSKI W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)
(On the systematics of the specific part of law of obligations (a voice in the discussion))
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu
(The principles of the draft of the specific part of the law of obligations . In the process of searching for the new model)
RYSZARD SZOSTAK Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym
(The problem of the systematics of the contracts under the new Polish Civil Code)
RADOSŁAW STRUGAŁA Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
(The proposal for the rebus sic stantibus clause regulation prepared by the Jagiellonian Univesity Civil Law scholars: a critical analysis)
4/2011 MATEUSZ JAGIEŁA Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny
(
Timesharing as the private international law relationship)
URSZULA KUBICKA Funkcjonalne znaczenie wyłączenia sektorowegoz zakresu konsumenckiego prawa odstąpienia
(Exemptions from consumer’s right of withdrawal: a functional view)
ELWIRA MACIERZYŃSKA—FRANASZCZYK Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.(Legal Position of Fiduciary Creditor after declaring Bankruptcy of Debtor Remarks in the context of amendments to the Polish Bankruptcy and Reorganisation Act from 6 March 2009)
ADAM OLSZEWSKI Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego
(The legal construction of virtual reality items sale agreements in the eyes of the Polish law)
3/2011 EWA BAGIŃSKA Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu
(State liability for damages caused by unlawful judgements)
JÓZEF FORYSTEK Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych
(
Liability for damages of the state treasury in reprivatisation cases)
ANDRZEJ KUBAS Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa
(State’s Treasure liability in tort)
NINA PÓŁTORAK Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?
(State’s Treasury liability fr damages for the infringement of the EU law – does the Polish law and the Polish court’s jurisdiction obey the requirements of the EU law)
2/2011 BOGNA KACZOROWSKA Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
(Vision of the interpretation of contracts in the draft of Book One of the Polish Civil Code)
KATARZYNA PAŁKA Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań
(Causal link and consequences of non–performance under the draft “Performance and Non-Performance of Obligations”)
JAN WSZOŁEK Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia(Acquisition of a share in real property by way of usucaption)
ALEKSANDER JAKOWLEW Centrum podstawowych interesów osoby fizycznej w rozumieniu rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego(Centre of the debtor’s main interests in case of a debtor being a natural person)
WOJCIECH JAROSIŃSKI, MATEUSZ MONDALSKI, TOMASZ KOZIEŁ, KATARZYNA KAPERCZAK, PIOTR LANGIER, MIKOŁAJ ROGOWSKI, PAWEŁ SIWERSKI, TOMASZ TYLUS, JOANNA WOJDYŁA The Guide to Polish Legal Citation
1/2011 CHRISTIAN ALUNARU Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi(Romanian Law of Succession between Two Civil Codes)
WOJCIECH JAROSIŃSKI Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie polskim i angielskim(Judiciary Correction of contracts in the Polish and English Legal System)
JOANNA ANNA WOLSKA Konserwatyzm ujęcia pierwotnej niemożliwości świadczenia w kodeksie cywilnym(Conservative approach to the initial impossibility of performance in the Polish Civil Code)
ANNA ZARĘBA Procedura zawierania umów w trybie ofertowym na tle mailbox rule
(Contracting procedure in offer mode in a view of the mailbox rule)
SUPREME COURT Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt III ZCP 79/10 Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu(Resolution of 19th November 2010 r., III CZP 79/10)
Numer Autor Tytuł Artykułu
2/2021 KAMIL JURZAK, ALEKSANDRA MALINA, DARIUSZ PIOTROWSKI, TOMASZ JANAS, JAKUB AUGUSTYN Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia
MARTA PASIEKA-KUZARA Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia?
MONIKA TENENBAUM-KULIG Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej
ANIKA WOJTASIK Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej
MARCIN SEPEŁOWSKI Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18
1/2021 DOMINIK BIERECKI
ORCID: 0000-0001-6993-3974
Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law
MACIEJ GIARO
ORCID: 0000-0001-5073-6612
Dylematy tzw. formy przypadkowej po nowelizacji art. 77 k.c.
MACIEJ NYCZ
ORCID: 0000-0002-1156-670X
Wina anonimowa w obcych porządkach prawnych oraz europejskich propozycjach kodyfikacji prawa cywilnego
ANNA PALUCH
ORCID: 0000-0001-8488-0006.
Zasady moralne czy pewność obrotu – o hierarchii wartości polskiego ustawodawcy na przykładzie wybranych problemów instytucji niegodności dziedziczenia
MARTYNA ROBAKOWSKA   Funkcja roszczenia prewencyjnego uregulowanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska w systemie cywilnoprawnych środków ochrony środowiska
SZYMON ROMANOW
ORCID: 0000-0002-5009-6640
Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców
4/2020 IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA
ORCID: 0000-0001-9307-5906
Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej
ALEXANDER MARTIN JURANEK
ORCID: 0000-0002-4927-8252
Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie
KAMIL JURZAK
ORCID: 0000-0002-9145-5937
Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych
PIOTR KLACZAK
ORCID: 0000-0001-8317-7247
KRZYSZTOF MULARSKI
ORCID: 0000-0002-4664-9812
Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli
DOROTA MILER
ORCID: 0000-0002-4634-7208
Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code
JAN RUDNICKI
ORCID: 0000-0003-3017-0222
Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ
ORCID: 0000-0001-5664-6060
Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim
3/2020 MICHAŁ BARYCKI
ORCID: 0000-0001-9901-3191
Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania
KONRAD KOHUTEK Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle unormowań dyrektywy, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego
ANDRZEJ OLAŚ
ORCID: 0000-0002-2295-8645
Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
KRZYSZTOF OPLUSTIL
ORCID: 0000-0001-8010-1781
ARIEL MUCHA
ORCID: 0000-0001-5983-0752
Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121
MARLENA PECYNA
ORCID: 0000-0001-5093-5486
ADAM BEHAN
Smart contracts — nowa technologia prawa umów?
DIANA PUSTUŁA, LL.M.
ORCID: 0000-0001-6627-4520
Stosowanie argumentacji komparatystycznej przez Sąd Najwyższy na przykładzie wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07
IGOR SZPOTAKOWSKI
ORCID: 0000-0001-8015-8614
The new Chinese civil code and its contribution to sustainable development
FRYDERYK STANISŁAW ZOLL (PRZEKŁAD)
ORCID: 0000-0001-7263-2670
Zasady ELI (European Law Institute) na czas kryzysu COVID-19
2/2020 MACIEJ BARCZEWSKI
ORCID: 0000-0001-6083-7249
Osobiste i majątkowe prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych – standardy międzynarodowe i perspektywy zmian w prawie polskim
REMIGIUSZ BLICHARSKI
ORCID: 0000-0002-5395-2529
Konstrukcja prawna zobowiązań wzajemnych
DAMIAN DOBOSZ
ORCID: 0000-0001-7109-7346
Wpływ ustawy antykryzysowej na niektóre zobowiązania umowne
MATEUSZ MĄDEL
ORCID: 0000-0001-6252-6903
Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech
MONIKA MOSKA
ORCID: 0000-0003-2425-3662
Zarzuty przysługujące poręczycielowi wekslowemu
MAGDALENA WILEJCZYK
ORCID: 0000-0003-4477-0608
Miarkowanie kary umownej de lege ferenda
KATARZYNA WIŚNIEWSKA
ORCID:
Mieszane pochodzenie środków a zasada surogacji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. III CZP 45/18
1/2020 SŁAWOMIR CIEŚLAK
ORCID: 0000-0002-1596-465X
Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym
MARCIN KOSTWIŃSKI
ORCID: 0000-0002-0979-9707
Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym
EWA ROTT-PIETRZYK
ORCID: 0000-0002-7057-9383
MATEUSZ GROCHOWSKI LL.M. (YALE)
ORCID: 0000-0001-5013-4830
Umowy pośrednictwa w obrocie towarami lub usługami: część ogólna i umowa agencyjna (projekt reformy)
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Lichwa usankcjonowana
JULITA ZAWADZKA
ORCID: 0000-0002-9255-7468
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym — zagadnienia istotne z perspektywy kontrahentów przedsiębiorcy
MAREK ŚWIERCZYŃSKI
ORCID: 0000-0002-4079-0487
Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-172/18 AMS Neve
4/2019 KACPER GÓRNIAK
ORCID: 0000-0003-0368-2804
Umowy dowodowe w procesie cywilnym
TOMASZ TOMCZAK
ORCID: 0000-0002-8499-4553
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Kredyt jako typ umowy
MICHAŁ WOJEWODA
ORCID: 0000-0002-5997-8148
Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
ARKADIUSZ WUDARSKI
ORCID: 0000-0001-5227-2671
Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim
3/2019 MATEUSZ GRZEŚKÓW
ORCID: 0000-0003-1011-6413
Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger
MARIUSZ KORCYL
ORCID: 0000-0002-5379-5404
Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
ORCID: 0000-0002-8477-1376
Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich
ANITA BAZYLEWICZ
ORCID: 0000-0002-8281-837X
Właściwość stosunku prawnego w przypadku najmu rzeczy ruchomej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17
PIOTR CYBULA
ORCID: 0000-0003-2191-5173
W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna)
FILIP PUBRAT
ORCID: 0000-0003-1023-0478
Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną ciężkim uszczerbkiem osoby bliskiej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17
2/2019 TOMASZ DĄBROWSKI
ORCID: 0000-0001-6184-140X
Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim
ADAM KOTUCHA
ORCID: 0000-0001-9667-9182
Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej
SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002-7477-264X
Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym
EMANUEL WANAT
ORCID: 0000-0003-4923-7036
Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego
KAMIL WIELGUS
ORCID: 0000-0002-1781-3134
Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna
1/2019 ŁUKASZ BŁASZCZAK
ORCID: 0000-0002-3372-4043
Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika
MICHAŁ KUĆKA
ORCID: 0000-0002-4888-2191
Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c
MARTA ROMAŃSKA
ORCID: 0000-0002-5439-475X
Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
EWA STEFAŃSKA
ORCID: 0000-0001-7722-6786
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia
TOMASZ TARGOSZ
ORCID: 000-0003-0217-0284
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania
4/2018 ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
MICHAŁ RZĄDKOWSKI Arbitration agreement and non-singatories. A comparative perspective and Polish solutions
NATALIA WIELGAT Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)
KACPER WOSIAK O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami
3/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych
WŁODZIMIERZ MARAT Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
RADOSŁAW STRUGAŁA Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna
MATEUSZ WINCZURA Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres
2/2018 KACPER GÓRNIAK Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową
MAGDALENA WILEJCZYK Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)
KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia
1/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI Geneza zasad ochrony wierzycieli  spółek kapitałowych
PIOTR KLACZAK Przygotowanie i wykonanie koncertu przez członka orkiestry jako przedmiot umowy o dzieło
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Możliwość obniżenia zachowku de lege lata  i de lege ferenda
MARCIN ROJSZCZAK Skuteczność ochrony praw podmiotów danych  wynikających z prawa Unii Europejskiej w świetle umowy  „Tarcza prywatności” oraz prawodawstwa federalnego USA
4/2017 JOSEFA BIRR Jhering’s concept of Rechtsgefühl and its role in The Struggle  for Law
INGE KROPPENBERG, NIKOLAUS LINDER Domestic trials,  and The Struggle for Law: Jhering’s legal dispute w his maidservant  as a formative influence on his concept of law
CHRISTOPH-ERIC MECKE Rudolf von Jhering’s “struggle for law” — the rejection of alternative forms of dispute resolution?
ANTON RUDOKVAS Possession and possessory remedies in the Draft  of Modifications to the Civil Code of Russian Federation in the mirror  of Jhering’s doctrine of possession
PIOTR SZYMANIEC Criticism of Rudolf von Jhering’s concepts  in Leon Petrażycki’s philosophy of law. Remarks on the reception  of Jhering’s work in the Polish legal thought in the second half  of the nineteenth and the early twentieth centuries
RUDOLF WELSER Ist Jherings Wiener vortrag „Der Kampf um’s Recht”  auch heute noch eine taugliche Grundlage des Rechtsverständnisses?  Gedanken zu Jherings Thesen
3/2017 ANNA PALUCH Kilka uwag krytycznych o zasadach odpowiedzialności  zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych za zachowek
DOMINIKA ROGOŃ Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług  finansowych
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Regulacja umów  o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego?)
PIOTR SOBAŃSKI „Tylko fikcyjne” — to dlaczego wciąż ważne?  Małżeństwo pozorne na tle regulacji obowiązujących w Polsce,  Niemczech i Austrii
2/2017 EWA BAGIŃSKA Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego
MONIKA JAGIELSKA Prawo konsumenckie w przyszłym kodeksie cywilnym
JERZY PISULIŃSKI Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji)
EMANUEL WANAT Wykreślenie klauzul 13.7 oraz 13.8 FIDIC a możliwość zastosowania kodeksowych klauzul rebus sic stantibus
1/2017 NINA BARANOWSKA Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”.  Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego
ŁUKASZ GOŁBA, WITOLD RODAK Nowa przesłanka dozwolonego  użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
MARIA KACZOROWSKA Accessoriness of mortgage and the development  of a European mortgage market. Considerations from the perspective  of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec
ARIEL MUCHA Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego  przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej  do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
4/2016 PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI Włoska regulacja społecznościowego finansowania udziałowego przedsiębiorstw innowacyjnych za pośrednictwem portali internetowych. Zarys modelu
TOMASZ REGUCKI Manipulacja instrumentem finansowym w świetle rozporządzenia MAR
ALEKSANDER WRÓBEL The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato
MICHAŁ WYRWIŃSKI Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?
3/2016 MAGDALENA BŁAWAT, KAROLINA PASKO O zakresie zachowania mocy wiążącej umowy po eliminacji klauzul abuzywnych
ALEKSANDRA CZARNECKA Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym
MARTA JAROCH Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego
KAROLINA WYRWIŃSKA O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi  na tle Loi pour une République numérique
2/2016 PAWEŁ MAZUR Roszczenie dystrybutora o świadczenie wyrównawcze po rozwiązaniu umowy dystrybucji w prawie niemieckim oraz Projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR)
MAGDALENA OLCZYK Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych  przez adwokata lub radcę prawnego
KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych
STEFAN DANILUK Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie
MARTA PIETRZAK Recenzja monografii Macieja Pannerta Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych
AGATA SKÓRSKA Recenzja monografii Andrzeja Kubasa Budowa na cudzym gruncie
KATARZYNA STACHURSKA Recenzja monografii Ewy Łętowskiej, Przemysława Drapały i Małgorzaty Bednarek Umowy odnoszące się do osób trzecich
1/2016 MICHAŁ BARAŃSKI Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych
JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Problematyka biegu przedawnienia roszczeń w kontekście sytuacji nasciturusa i małoletniego dziecka w razie doznania przez nich szkód w wyniku czynów niedozwolonych
ANITA LUTKIEWICZ-RUCIŃSKA Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia
MARCIN SPYRA Czy regulacja umów o świadczenie usług w prawie włoskim może być inspiracją dla polskiego ustawodawcy?
4/2015 MAGDALENA BŁAWAT W sprawie zmiany klauzuli rebus sic stantibus (uwagi na tle postulowanej odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązku negocjacji)
MAŁGORZATA LUBELSKA-SAZANÓW Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży zwierząt
ARIEL MUCHA Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim
RADOSŁAW STRUGAŁA Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
3/2015 JOANNA JASTRZĘBSKA Potrącenie wierzytelności przez cesjonariusza świadomego niewypłacalności dłużnika  przed ogłoszeniem upadłości
MARIA ŁABNO Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjnoprawna
KRZYSZTOF OPLUSTIL, MARCIN HOTEL Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A
OLGA SACHANBIŃSKA Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej –  potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy
2/2015 ANNA PALUCH System zachowku w prawie polskim — uwagi de lege lata i de lege ferenda
MAŁGORZATA POHL CISG and the Freedom of form Principle vs. Reservations under Article 96 of the CISG
MARCIN SOLAK Przedwstępna umowa deweloperska
FORUM EUROPAEUM ON COMPANY GROUPS Propozycja ułatwienia zarządzania transgranicznymi grupami spółek w Europie
1/2015 PIOTR ANTOSZEK O niektórych następstwach regulacji uchwał w projekcie kodeksu cywilnego
ŁUKASZ GŁADKI Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej
PIOTR PISKOZUB Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane
MARTYNA RYKACZEWSKA Sytuacja prawna stron po ustaniu stosunku franchisingowego
4/2014 PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI Reforma włoskiej regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: systemowa zmiana czy tylko reakcja na kryzys gospodarczy?
MARCIN RUDNICKI Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
RADOSŁAW STRUGAŁA Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r.
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym
ZESPÓŁ PROBLEMOWY KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA CYWILNEGO DO SPRAW REGULACJI ŚWIADCZENIA USŁUG Projekt zobowiązań świadczenia usług
3/2014 HANS SCHULTE–NÖLKE Gibt es ein Recht der europäischen Verbraucher, nicht von Unternehmern wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres geographischen Aufenthaltsorts diskriminiert zu werden?
MARTIN ILLMER From Related Services to Services — Unchaining the CESL’s Substantive and Personal Scope with regard to Related Services
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ Czy wzorce umowne FIDIC mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?
IWONA KARWALA Regulacja świadczenia usług w prawie amerykańskim — w poszukiwaniu modelowych reguł świadczenia usług dla polskiego ustawodawcy
ELWIRA MACIERZYŃSKA–FRANASZCZYK Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim
MARLENA PECYNA Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług
JULIETTE SÉNÉCHAL Le contrat de services, un enjeu du mouvement européen de recodification du droit des contrats
KAROLINA WYRWIŃSKA Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec
2/2014 MATEUSZ KOŻUCHOWICZ Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa — uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Regulacja błędu w projekcie I księgi kodeksu cywilnego — uwagi krytyczne
MAGDALENA OLCZYK Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego
MARTA STROJEWSKA Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej
AGNIESZKA HANACZEWSKA Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego
1/2014 DANIEL GATNER Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
LARS LEUSCHNER Kontrola ogólnych warunków umów w obrocie między przedsiębiorcami — dyskusja o reformie
JAROSŁAW PTAK Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
ZOFIA ZAWADZKA Zabezpieczenie roszczeń polegające na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych
4/2013 BARBARA JELONEK–JARCO Uwagi o pozwaniu dłużnika i jego małżonka oraz sytuacji wierzyciela dłużnika pozostającego w związku małżeńskim
ANITA LUTKIEWICZ–RUCIŃSKA Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)
MARTA ROMAŃSKA Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją
JULITA ZAWADZKA Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków
3/2013 ŁUKASZ BŁASZCZAK, JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Zbieg roszczeń ex contractu i ex delicto na tle art. 443 k.c. w ujęciu materialnoprawnym i procesowym
MIROSŁAW GUMULARZ Ochrona konsumenta a fenomen „rozszerzonej rzeczywistości” — nowe wyzwania polityki prawa
MICHAŁ KRAKOWIAK Nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda — część druga
2/2013 BARTOSZ KUCIA Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2–3 k.c.)
LIUDMYLA SAVANETS Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. o systemie depozytowym Ukrainy)
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda – część pierwsza
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Zabezpieczenie kilku wierzytelności układowych przysługujących różnym podmiotom jedną hipoteką jako propozycja układowa
1/2013 PRZEMYSŁAW GORZKO Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2004 r. w sprawie Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii, C–70/03 (krytyczna)
NIEVES FENOY PICÓN Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.
EWA ROTT–PIETRZYK Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)
WINFRIED TILMANN Ustawa modelowa dla własności intelektualnej — wyniki projektu badawczego GRUR
4/2012 FRANCISZEK ARASZKIEWICZ Granice umownego kształtowania prawa do rozporządzania mieniem
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część II
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu pierwszej księgi kodeksu cywilnego
EWA ROTT–PIETRZYK Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law (CESL)
3/2012 PRZEMYSŁAW GORZKO Zagadnienia dopuszczalności stosowania oraz abuzywności bankowych klauzul o zmiennym oprocentowaniu
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część I
ANNA PIASKOWY Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego
TOMASZ REGUCKI O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — uwagi na podstawie analizy struktury własności polskich spółek giełdowych
2/2012 JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ ACTA i prawo autorskie
ELŻBIETA TRAPLE Prawnoautorska ochrona projektów technicznych
SYBILLA STANISŁAWSKA–KLOC Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10)
PIOTR KOSTAŃSKI Prawa osobiste wynalazcy
TOMASZ TARGOSZ, Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej
IZABELA NOWACKA Uprawnienie do uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli na gruncie projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
JOLANTA ZATORSKA Charakter prawny listu intencyjnego w prawie francuskim
MARLENA PECYNA Sprzedaż konsumencka de lege ferenda
FRYDERYK ZOll Problem negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej — w oczekiwaniu na wspólne europejskie prawo sprzedaży
JULITA ZAWADZKA Legitymacja bierna w procesie ze skargi pauliańskiej (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., III CZP 132/10)
JERZY PISULIŃSKI O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami
WOJCIECH GÓRECKI Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ, DOMINIKA MRÓZ–KRYSTA Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1/2012 ZBIGNIEW RADWAŃSKI Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań
JERZY PISULIŃSKI W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu
RYSZARD SZOSTAK Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym
RADOSŁAW STRUGAŁA Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
4/2011 MATEUSZ JAGIEŁA Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny
URSZULA KUBICKA Funkcjonalne znaczenie wyłączenia sektorowego z zakresu konsumenckiego prawa odstąpienia
ELWIRA MACIERZYŃSKA—FRANASZCZYK Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.
ADAM OLSZEWSKI Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego
3/2011 EWA BAGIŃSKA Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu
JÓZEF FORYSTEK Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych
ANDRZEJ KUBAS Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa
NINA PÓŁTORAK Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?
2/2011 BOGNA KACZOROWSKA Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
KATARZYNA PAŁKA Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań
JAN WSZOŁEK Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia
ALEKSANDER JAKOWLEW Centrum podstawowych interesów osoby fizycznej w rozumieniu rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
WOJCIECH JAROSIŃSKI, MATEUSZ MONDALSKI, TOMASZ KOZIEŁ, KATARZYNA KAPERCZAK, PIOTR LANGIER, MIKOŁAJ ROGOWSKI, PAWEŁ SIWERSKI, TOMASZ TYLUS, JOANNA WOJDYŁA The Guide to Polish Legal Citation
1/2011 CHRISTIAN ALUNARU Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi
WOJCIECH JAROSIŃSKI Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie polskim i angielskim
JOANNA ANNA WOLSKA Konserwatyzm ujęcia pierwotnej niemożliwości świadczenia w kodeksie cywilnym
MATERIAŁY EDUKACYJNE  
ANNA ZARĘBA Procedura zawierania umów w trybie ofertowym na tle mailbox rule
ORZECZNICTWO Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt III ZCP 79/10 Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu
4/2010 ZBIGNIEW RADWAŃSKI Aktualność posłużenia się częścią ogólną kodeksu cywilnego jako instrumentem regulacji prawa prywatnego
ULRICH ERNST Ubezwłasnowolnienie
MARLENA PECYNA Dyspozytywny charakter przepisów o terminie przedawnienia
EWA ROTT–PIETRZYK Interpretacja oświadczenia woli (uwagi na tle rozwiązań projektu księgi I kodeksu cywilnego)
FRYDERYK ZOLL Uwagi do art. 92 projektu – tzw. merger clause
MATERIAŁY Obowiązki informacyjne. Projekt
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu o kontroli postanowień
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu przepisów o wzorcach
  Treść, wykonanie i skutki naruszenia zobowiązania. Projekt
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Zbiorcze uzasadnienie projektu Treść, wykonanie i skutki naruszenia zobowiązania
3/2010 WIOLETA BARANOWSKA-ZAJĄC Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie Pia Messner. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy do chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość
ANNA JAGODZIŃSKA-MASTEJ Francuski a polskie projekty nowelizacji regulacji zobowiązań umownych — porównanie rozwiązań
IWONA KARASEK, FRYDERYK ZOLL Rozliczenie nakładów na nieruchomość wydaną na podstawie umowy przedwstępnej, w razie niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej
MICHAŁ TOMALAK Modyfikacyjne przyjęcie oferty w obrocie profesjonalnym w świetle art. 681 i 3854 k.c. kolizja norm czy też racjonalne działanie ustawodawcy?
2/2010 JUSTYNA ROGÓŻ Problematyka ograniczenia w czasie wykonania konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie dyrektywy akwizycyjnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
MIKOŁAJ GRZESIK, MAREK KOWALIK Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r. (III CZ P 145/08)
GRZEGORZ PANEK Umowa leasingu finansowego a regulacja lease of goods z akademickiego projektu Wspólnego Systemu Odniesienia
IZABELA HYB Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r. (I CSK 212/08)
1/2010 IWONA KARWALA Privity of contract a zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego
JACEK LACHNER Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim
DOMINIKA ROGOŃ Przedkontraktowe obowiązki informacyjne. Podstawa i zakres w świetle Zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu
3-4/2009 ŁUKASZ FRANCZAK Wpływ prawa podatkowego na popularność i zastosowanie instytucji spółki komandytowo–akcyjnej w Polsce
BARTOSZ ŁOJEWSKI Przedmiotowe granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym (o potrzebie korekty uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07)
KATARZYNA MICHALAK Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
PIOTR OSIEWACZ Spółka z dodatkową odpowiedzialnością jako szczególna forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1-2/2009 ANNA JAGODZIŃSKA-MASTEJ Określanie ceny we francuskim prawie cywilnym w umowach sprzedaży i umowach ramowych — analiza obowiązujących regulacji i projektowanych zmian na tle porównawczym
WOJCIECH JAROSIŃSKI, BOHDAN WIDŁA Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
ARLETA NERKA Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego
MARLENA PECYNA Nieuczciwe postanowienia umowne w projekcie dyrektywy o prawach konsumenta, Zasadach Acquis i DCFR. Różne środki do tego samego celu?
PAULINA PIASECKA Jednostronne oznaczenie ceny
3-4/2008 ANDRZEJ EJMONT Analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego — Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul dopuszczających zmianę ceny
KATARZYNA JASIŃSKA Pojęcie przeciętnego konsumenta w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i jego znaczenie dla wykładni przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
ANNA PAWLIKOWSKA Przejście uprawnień z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumenckiego z umową i gwarancji na dalszych nabywców — rozważania na podstawie prawa polskiego i wybranych systemów europejskich
ALICJA SOBOTA Nabycie w dobrej wierze od upadłego mienia należącego do masy upadłości
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część III
LEAH WORTHAM Główne zasady regulacji amerykańskiego zawodu prawniczego — wykład w Trybunale Konstytucyjnym 8 kwietnia 2008 roku
2/2008 BENEDYKT BALIGA, MICHAŁ KUĆKA Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje.
MICHAŁ MAZUREK Wpływ maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemów prawa cywilnego
KATARZYNA MICHALAK Przebieg konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel) we Francji
DANIEL SZAŃCA „Modernizacja” zasad realizacji świadczeń z papierów wartościowych w obrocie zorganizowanym. Kierunek modernizacji: akcjonariat nominalny?
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część II
1/2008 ULRICH ERNST Kolizja roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie zobowiązania z innymi uprawnieniami wierzyciela
MICHAŁ MĄKA Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego
KATARZYNA MICHALAK Przesłanki wszczęcia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia z reszty długów (retablissement personel) we Francji
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcjiodpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część I
3-4/2007 KRZYSZTOF FELCHNER Choreografia i pantomima w prawie autorskim – zagadnienia wybrane
OLGA HORWATH Elektroniczne walne zgromadzenie w świetle regulacji dyrektywy 2007/36/WE oraz prawa polskiego
WITOSŁAW IWANIEC Czy należy chronić nabywcę w dobrej wierze?
JANUSZ MOLIS Ewidencja działalności gospodarczej (omówienie wybranych przepisów spośród art. 23 i n. u.s.d.g.)
MAGDALENA OLCZYK Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim
GRZEGORZ TRACZ Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
ORZECZNICTWO Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. akt: VII GU 54/05 Upadłość transgraniczna
2/2007 MICHAŁ ARASZKIEWICZ Polsko–ukraińskie seminarium „Ekonomiczna analiza prawa wypadków” — część 2
MARIA KACZOROWSKA Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego
DOMINIKA KORDAS Konsument jako strona tzw. umowy mieszanej. Kilka uwag nad orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Johann Gruber przeciwko Bay Wa AG
KINGA KRONENBERGER Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie sądów gospodarczych
URSZULA WALCZAK Zasady odpowiedzialności za szkodę niemajątkową w prawie umów — postulaty de lege ferenda
1/2007 MICHAŁ ARASZKIEWICZ Polsko-ukraińskie seminarium „Ekonomiczna analiza prawa wypadków”
MAŁGORZATA BOSZKO Wyrok europejskiego trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek
Anna KUROWSKA Analiza instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie prawa umów
DOMINIKA MRÓZ Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za wady fizyczne i prawne wniesionego wkładu w świetle art. 862 k.c.
URSZULA WALCZAK Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej
3-4/2006 IWONA KARWALA Umowa kredytu hipotecznego zawarta w celu sfinansowania umowy sprzedaży nieruchomości w warunkach akwizycji w świetle dyrektywy 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza miejscem prowadzenia handlu – problem umów wiązanych
ANNA KOBIŃSKA Zakres autonomii pacjenta na przykładzie niewyrażenia zgody na zastosowanie preparatu krwi podczas ewentualnej interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości
ANDRZEJ KUBAS Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)
PIOTR MACHNIKOWSKI Zasady Europejskiego Prawa Umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy
JAROSŁAW PTAK Jaki tytuł prawny leży u podstaw korzystania z cudzej nieruchomoœci przez przedsiębiorstwo przesyłowe?
KAMILA SZUTOWSKA Roszczenia z tytułu wrongful conception i wrongful birth a nadużycie prawa (art. 5 k.c.)
ORZECZNICTWO Uchwała z 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06 Stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479(45) § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku
2/2006 HAN VAN DER BEEK Implementacja unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumenta przez Holandię: przykład dyrektywy timesharingowej
IWONA KARASEK Kolizyjnoprawna problematyka nieposesoryjnych zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod rządem praw obcych
MARLENA PECYNA Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako przesłanka (braku) odpowiedzialności Skarbu Państwa
JERZY PISULIŃSKI Kilka pytań o europejski kodeks cywilny
URSZULA WALCZAK Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialnoœci kontraktowej w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. w sprawie Simone Leitner v. TUI GmbH&Co
ORZECZNICTWO Wyrok z 9 lutego 2006 r., V CSK 128/05 Odpowiedzialność członka zarządu za brak staranności
1/2006 MAŁGORZATA BOSZKO Plan działania Komisji Europejskiej w zakresie europejskiego prawa umów
ERMAL FRASHERI Problemy i perspektywy transformacji albańskiego ustawodawstwa handlowego
KRZYSZTOF HAŁADYJ Mechanizmy zbywania wierzytelności bankowych
MACIEJ MATACZYŃSKI Analiza finansowa w orzecznictwie sądów amerykańskich w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia amerykańskiego prawa upadłościowego
RAFAŁ MAZUREK Zastaw na jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym
MAREK PORZYCKI Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym
DANIEL SZAŃCA O koncepcji reprywatyzacji w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
FRYDERYK ZOLL Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej
ORZECZNICTWO Wyrok z 22 grudnia 2004 r., XVII AmC 110/03 Ochrona konsumenta: klauzula abuzywna „w szczególności”