Lista artykułów

Numer Autor Tytuł Artykułu
3/2021 KRZYSZTOF CZUB Nowa definicja znaku towarowego – czy zmiana legislacyjna była potrzebna?
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Charakter prawny umowy z następcą de lege lata i de lege ferenda
PIOTR PONIATOWSKI (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy
SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002–7477–264X
KACPER SZMAK
Odroczenie skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej – regulacja art. 15k ustawy COVID 19 w świetle dyrektywy 2015 2302
ADRIAN ZBROJEWSKI Charakter prawny sankcji z art. 385(1) k.c. w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
BARBARA JELONEK-JARCO O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r.
2/2021 KAMIL JURZAK, ALEKSANDRA MALINA, DARIUSZ PIOTROWSKI, TOMASZ JANAS, JAKUB AUGUSTYN Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia
MARTA PASIEKA-KUZARA Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia?
MONIKA TENENBAUM-KULIG Skutki prawne zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej
ANIKA WOJTASIK Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – uwagi prawnoporównawcze na tle regulacji niemieckiej
MARCIN SEPEŁOWSKI Dopuszczalność kwestionowania skuteczności wydziedziczenia w procesie o zachowek wszczętym przez zstępnych żyjącego wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 79/18
1/2021 DOMINIK BIERECKI
ORCID: 0000-0001-6993-3974
Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law
MACIEJ GIARO
ORCID: 0000-0001-5073-6612
Dylematy tzw. formy przypadkowej po nowelizacji art. 77 k.c.
MACIEJ NYCZ
ORCID: 0000-0002-1156-670X
Wina anonimowa w obcych porządkach prawnych oraz europejskich propozycjach kodyfikacji prawa cywilnego
ANNA PALUCH
ORCID: 0000-0001-8488-0006.
Zasady moralne czy pewność obrotu – o hierarchii wartości polskiego ustawodawcy na przykładzie wybranych problemów instytucji niegodności dziedziczenia
MARTYNA ROBAKOWSKA Funkcja roszczenia prewencyjnego uregulowanego w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska w systemie cywilnoprawnych środków ochrony środowiska
SZYMON ROMANOW
ORCID: 0000-0002-5009-6640
Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców
4/2020 IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA
ORCID: 0000-0001-9307-5906
Punitive damages, czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej
ALEXANDER MARTIN JURANEK
ORCID: 0000-0002-4927-8252
Klauzule indemnifikacyjne jako szczególny mechanizm modyfikacji odpowiedzialności kontraktowej przez alokację ryzyka a kwestia akcesoryjnych zastrzeżeń umownych zabezpieczających ich wykonanie
KAMIL JURZAK
ORCID: 0000-0002-9145-5937
Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych
PIOTR KLACZAK
ORCID: 0000-0001-8317-7247
KRZYSZTOF MULARSKI
ORCID: 0000-0002-4664-9812
Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli
DOROTA MILER
ORCID: 0000-0002-4634-7208
Codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe in the context of the proposed regulation of the freedom of contract in a new Polish Civil Code
JAN RUDNICKI
ORCID: 0000-0003-3017-0222
Wymiar praktyczny tradycji prawnej: ewolucja rezerwy w prawie Luizjany w kontekście pytań o przyszłość zachowku w Polsce
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ
ORCID: 0000-0001-5664-6060
Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim
3/2020 MICHAŁ BARYCKI
ORCID: 0000-0001-9901-3191
Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania
KONRAD KOHUTEK Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle unormowań dyrektywy, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego
ANDRZEJ OLAŚ
ORCID: 0000-0002-2295-8645
Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
KRZYSZTOF OPLUSTIL
ORCID: 0000-0001-8010-1781
ARIEL MUCHA
ORCID: 0000-0001-5983-0752
Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121
MARLENA PECYNA
ORCID: 0000-0001-5093-5486
ADAM BEHAN
Smart contracts — nowa technologia prawa umów?
DIANA PUSTUŁA, LL.M.
ORCID: 0000-0001-6627-4520
Stosowanie argumentacji komparatystycznej przez Sąd Najwyższy na przykładzie wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07
IGOR SZPOTAKOWSKI
ORCID: 0000-0001-8015-8614
The new Chinese civil code and its contribution to sustainable development
FRYDERYK STANISŁAW ZOLL (PRZEKŁAD)
ORCID: 0000-0001-7263-2670
Zasady ELI (European Law Institute) na czas kryzysu COVID-19
2/2020 MACIEJ BARCZEWSKI
ORCID: 0000-0001-6083-7249
Osobiste i majątkowe prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych – standardy międzynarodowe i perspektywy zmian w prawie polskim
REMIGIUSZ BLICHARSKI
ORCID: 0000-0002-5395-2529
Konstrukcja prawna zobowiązań wzajemnych
DAMIAN DOBOSZ
ORCID: 0000-0001-7109-7346
Wpływ ustawy antykryzysowej na niektóre zobowiązania umowne
MATEUSZ MĄDEL
ORCID: 0000-0001-6252-6903
Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech
MONIKA MOSKA
ORCID: 0000-0003-2425-3662
Zarzuty przysługujące poręczycielowi wekslowemu
MAGDALENA WILEJCZYK
ORCID: 0000-0003-4477-0608
Miarkowanie kary umownej de lege ferenda
KATARZYNA WIŚNIEWSKA
ORCID:
Mieszane pochodzenie środków a zasada surogacji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. III CZP 45/18
1/2020 SŁAWOMIR CIEŚLAK
ORCID: 0000-0002-1596-465X
Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym
MARCIN KOSTWIŃSKI
ORCID: 0000-0002-0979-9707
Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym
EWA ROTT-PIETRZYK
ORCID: 0000-0002-7057-9383
MATEUSZ GROCHOWSKI LL.M. (YALE)
ORCID: 0000-0001-5013-4830
Umowy pośrednictwa w obrocie towarami lub usługami: część ogólna i umowa agencyjna (projekt reformy)
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Lichwa usankcjonowana
JULITA ZAWADZKA
ORCID: 0000-0002-9255-7468
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym — zagadnienia istotne z perspektywy kontrahentów przedsiębiorcy
MAREK ŚWIERCZYŃSKI
ORCID: 0000-0002-4079-0487
Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-172/18 AMS Neve
4/2019 KACPER GÓRNIAK
ORCID: 0000-0003-0368-2804
Umowy dowodowe w procesie cywilnym
TOMASZ TOMCZAK
ORCID: 0000-0002-8499-4553
Jurysdykcja oraz prawo właściwe dla dziedziczenia testamentowego praw rzeczowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012
GRZEGORZ TRACZ
ORCID: 0000-0002-4886-3927
Kredyt jako typ umowy
MICHAŁ WOJEWODA
ORCID: 0000-0002-5997-8148
Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach
ARKADIUSZ WUDARSKI
ORCID: 0000-0001-5227-2671
Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim
3/2019 MATEUSZ GRZEŚKÓW
ORCID: 0000-0003-1011-6413
Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger
MARIUSZ KORCYL
ORCID: 0000-0002-5379-5404
Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
ORCID: 0000-0002-8477-1376
Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich
ANITA BAZYLEWICZ
ORCID: 0000-0002-8281-837X
Właściwość stosunku prawnego w przypadku najmu rzeczy ruchomej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17
PIOTR CYBULA
ORCID: 0000-0003-2191-5173
W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna)
FILIP PUBRAT
ORCID: 0000-0003-1023-0478
Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną ciężkim uszczerbkiem osoby bliskiej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17
2/2019 TOMASZ DĄBROWSKI
ORCID: 0000-0001-6184-140X
Rada nadzorcza spółdzielni w prawie niemieckim
ADAM KOTUCHA
ORCID: 0000-0001-9667-9182
Charakterystyka prawna tokena emitowanego w ramach procesu ICO w kontekście stosowania norm ustawy o ofercie publicznej
SZYMON SZMAK
ORCID: 0000-0002-7477-264X
Umowa o leczenie w niemieckim kodeksie cywilnym
EMANUEL WANAT
ORCID: 0000-0003-4923-7036
Bitcoin i inne kryptowaluty jako przedmiot świadczenia pieniężnego
KAMIL WIELGUS
ORCID: 0000-0002-1781-3134
Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. – analiza prawna
1/2019 ŁUKASZ BŁASZCZAK
ORCID: 0000-0002-3372-4043
Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika
MICHAŁ KUĆKA
ORCID: 0000-0002-4888-2191
Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 7541 § 1 k.p.c
MARTA ROMAŃSKA
ORCID: 0000-0002-5439-475X
Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
EWA STEFAŃSKA
ORCID: 0000-0001-7722-6786
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia
TOMASZ TARGOSZ
ORCID: 000-0003-0217-0284
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania
4/2018 ALEKSANDRA KRAWCZYK-GIEHSMANN Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego
MICHAŁ RZĄDKOWSKI Arbitration agreement and non-singatories. A comparative perspective and Polish solutions
NATALIA WIELGAT Czy wierzyciele potrafią chronić się sami? Kategoryzacja i ochrona poszczególnych grup wierzycieli za pośrednictwem kowenantów umownych (ang. bond covenants)
KACPER WOSIAK O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami
3/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych
WŁODZIMIERZ MARAT Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
RADOSŁAW STRUGAŁA Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie. Konstrukcja prawna
MATEUSZ WINCZURA Zgoda poszkodowanego w sporcie – charakter i zakres
2/2018 KACPER GÓRNIAK Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową
MAGDALENA WILEJCZYK Udział kauzalny jako czynnik decydujący o wysokości roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi deliktowo za szkodę (analiza teoretyczna)
KAROLINA WYRWIŃSKA, MICHAŁ WYRWIŃSKI Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia
1/2018 DAWID VAN KĘDZIERSKI Geneza zasad ochrony wierzycieli  spółek kapitałowych
PIOTR KLACZAK Przygotowanie i wykonanie koncertu przez członka orkiestry jako przedmiot umowy o dzieło
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Możliwość obniżenia zachowku de lege lata  i de lege ferenda
MARCIN ROJSZCZAK Skuteczność ochrony praw podmiotów danych  wynikających z prawa Unii Europejskiej w świetle umowy  „Tarcza prywatności” oraz prawodawstwa federalnego USA
4/2017 JOSEFA BIRR Jhering’s concept of Rechtsgefühl and its role in The Struggle  for Law
INGE KROPPENBERG, NIKOLAUS LINDER Domestic trials,  and The Struggle for Law: Jhering’s legal dispute w his maidservant  as a formative influence on his concept of law
CHRISTOPH-ERIC MECKE Rudolf von Jhering’s “struggle for law” — the rejection of alternative forms of dispute resolution?
ANTON RUDOKVAS Possession and possessory remedies in the Draft  of Modifications to the Civil Code of Russian Federation in the mirror  of Jhering’s doctrine of possession
PIOTR SZYMANIEC Criticism of Rudolf von Jhering’s concepts  in Leon Petrażycki’s philosophy of law. Remarks on the reception  of Jhering’s work in the Polish legal thought in the second half  of the nineteenth and the early twentieth centuries
RUDOLF WELSER Ist Jherings Wiener vortrag „Der Kampf um’s Recht”  auch heute noch eine taugliche Grundlage des Rechtsverständnisses?  Gedanken zu Jherings Thesen
3/2017 ANNA PALUCH Kilka uwag krytycznych o zasadach odpowiedzialności  zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych za zachowek
DOMINIKA ROGOŃ Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług  finansowych
EWA ROTT-PIETRZYK, MATEUSZ GROCHOWSKI Regulacja umów  o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego?)
PIOTR SOBAŃSKI „Tylko fikcyjne” — to dlaczego wciąż ważne?  Małżeństwo pozorne na tle regulacji obowiązujących w Polsce,  Niemczech i Austrii
2/2017 EWA BAGIŃSKA Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego
MONIKA JAGIELSKA Prawo konsumenckie w przyszłym kodeksie cywilnym
JERZY PISULIŃSKI Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji)
EMANUEL WANAT Wykreślenie klauzul 13.7 oraz 13.8 FIDIC a możliwość zastosowania kodeksowych klauzul rebus sic stantibus
1/2017 NINA BARANOWSKA Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”.  Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego
ŁUKASZ GOŁBA, WITOLD RODAK Nowa przesłanka dozwolonego  użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
MARIA KACZOROWSKA Accessoriness of mortgage and the development  of a European mortgage market. Considerations from the perspective  of Polish law in view of the proposal of a non-accessory Eurohypothec
ARIEL MUCHA Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego  przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej  do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
4/2016 PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI Włoska regulacja społecznościowego finansowania udziałowego przedsiębiorstw innowacyjnych za pośrednictwem portali internetowych. Zarys modelu
TOMASZ REGUCKI Manipulacja instrumentem finansowym w świetle rozporządzenia MAR
ALEKSANDER WRÓBEL The ICSID Annulment Committee: the Blossoming Flower or the Rotten Tomato
MICHAŁ WYRWIŃSKI Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?
3/2016 MAGDALENA BŁAWAT, KAROLINA PASKO O zakresie zachowania mocy wiążącej umowy po eliminacji klauzul abuzywnych
ALEKSANDRA CZARNECKA Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym
MARTA JAROCH Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego
KAROLINA WYRWIŃSKA O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi  na tle Loi pour une République numérique
2/2016 PAWEŁ MAZUR Roszczenie dystrybutora o świadczenie wyrównawcze po rozwiązaniu umowy dystrybucji w prawie niemieckim oraz Projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR)
MAGDALENA OLCZYK Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych  przez adwokata lub radcę prawnego
KATARZYNA POŁUDNIAK-GIERZ Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych
STEFAN DANILUK Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie
MARTA PIETRZAK Recenzja monografii Macieja Pannerta Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych
AGATA SKÓRSKA Recenzja monografii Andrzeja Kubasa Budowa na cudzym gruncie
KATARZYNA STACHURSKA Recenzja monografii Ewy Łętowskiej, Przemysława Drapały i Małgorzaty Bednarek Umowy odnoszące się do osób trzecich
1/2016 MICHAŁ BARAŃSKI Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych
JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Problematyka biegu przedawnienia roszczeń w kontekście sytuacji nasciturusa i małoletniego dziecka w razie doznania przez nich szkód w wyniku czynów niedozwolonych
ANITA LUTKIEWICZ-RUCIŃSKA Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia
MARCIN SPYRA Czy regulacja umów o świadczenie usług w prawie włoskim może być inspiracją dla polskiego ustawodawcy?
4/2015 MAGDALENA BŁAWAT W sprawie zmiany klauzuli rebus sic stantibus (uwagi na tle postulowanej odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązku negocjacji)
MAŁGORZATA LUBELSKA-SAZANÓW Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży zwierząt
ARIEL MUCHA Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim
RADOSŁAW STRUGAŁA Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy związana z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi a ogólne zasady kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
3/2015 JOANNA JASTRZĘBSKA Potrącenie wierzytelności przez cesjonariusza świadomego niewypłacalności dłużnika  przed ogłoszeniem upadłości
MARIA ŁABNO Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjnoprawna
KRZYSZTOF OPLUSTIL, MARCIN HOTEL Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A
OLGA SACHANBIŃSKA Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej –  potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy
2/2015 ANNA PALUCH System zachowku w prawie polskim — uwagi de lege lata i de lege ferenda
MAŁGORZATA POHL CISG and the Freedom of form Principle vs. Reservations under Article 96 of the CISG
MARCIN SOLAK Przedwstępna umowa deweloperska
FORUM EUROPAEUM ON COMPANY GROUPS Propozycja ułatwienia zarządzania transgranicznymi grupami spółek w Europie
1/2015 PIOTR ANTOSZEK O niektórych następstwach regulacji uchwał w projekcie kodeksu cywilnego
ŁUKASZ GŁADKI Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej
PIOTR PISKOZUB Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane
MARTYNA RYKACZEWSKA Sytuacja prawna stron po ustaniu stosunku franchisingowego
4/2014 PAWEŁ LAURETI VIGNOLO GAŁKOWSKI Reforma włoskiej regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: systemowa zmiana czy tylko reakcja na kryzys gospodarczy?
MARCIN RUDNICKI Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
RADOSŁAW STRUGAŁA Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r.
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym
ZESPÓŁ PROBLEMOWY KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA CYWILNEGO DO SPRAW REGULACJI ŚWIADCZENIA USŁUG Projekt zobowiązań świadczenia usług
3/2014 HANS SCHULTE–NÖLKE Gibt es ein Recht der europäischen Verbraucher, nicht von Unternehmern wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres geographischen Aufenthaltsorts diskriminiert zu werden?
MARTIN ILLMER From Related Services to Services — Unchaining the CESL’s Substantive and Personal Scope with regard to Related Services
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ Czy wzorce umowne FIDIC mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?
IWONA KARWALA Regulacja świadczenia usług w prawie amerykańskim — w poszukiwaniu modelowych reguł świadczenia usług dla polskiego ustawodawcy
ELWIRA MACIERZYŃSKA–FRANASZCZYK Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim
MARLENA PECYNA Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług
JULIETTE SÉNÉCHAL Le contrat de services, un enjeu du mouvement européen de recodification du droit des contrats
KAROLINA WYRWIŃSKA Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec
2/2014 MATEUSZ KOŻUCHOWICZ Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa — uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego
MATEUSZ KRÓLIKOWSKI Regulacja błędu w projekcie I księgi kodeksu cywilnego — uwagi krytyczne
MAGDALENA OLCZYK Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego
MARTA STROJEWSKA Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej
AGNIESZKA HANACZEWSKA Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego
1/2014 DANIEL GATNER Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR)
LARS LEUSCHNER Kontrola ogólnych warunków umów w obrocie między przedsiębiorcami — dyskusja o reformie
JAROSŁAW PTAK Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
ZOFIA ZAWADZKA Zabezpieczenie roszczeń polegające na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych
4/2013 BARBARA JELONEK–JARCO Uwagi o pozwaniu dłużnika i jego małżonka oraz sytuacji wierzyciela dłużnika pozostającego w związku małżeńskim
ANITA LUTKIEWICZ–RUCIŃSKA Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)
MARTA ROMAŃSKA Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją
JULITA ZAWADZKA Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków
3/2013 ŁUKASZ BŁASZCZAK, JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA Zbieg roszczeń ex contractu i ex delicto na tle art. 443 k.c. w ujęciu materialnoprawnym i procesowym
MIROSŁAW GUMULARZ Ochrona konsumenta a fenomen „rozszerzonej rzeczywistości” — nowe wyzwania polityki prawa
MICHAŁ KRAKOWIAK Nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w nowym postępowaniu o wykonywanie kontaktów z dzieckiem
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda — część druga
2/2013 BARTOSZ KUCIA Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2–3 k.c.)
LIUDMYLA SAVANETS Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. o systemie depozytowym Ukrainy)
KAROL SMOTER Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda – część pierwsza
PRZEMYSŁAW WOŁOWSKI Zabezpieczenie kilku wierzytelności układowych przysługujących różnym podmiotom jedną hipoteką jako propozycja układowa
1/2013 PRZEMYSŁAW GORZKO Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2004 r. w sprawie Komisja UE vs. Królestwo Hiszpanii, C–70/03 (krytyczna)
NIEVES FENOY PICÓN Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.
EWA ROTT–PIETRZYK Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)
WINFRIED TILMANN Ustawa modelowa dla własności intelektualnej — wyniki projektu badawczego GRUR
4/2012 FRANCISZEK ARASZKIEWICZ Granice umownego kształtowania prawa do rozporządzania mieniem
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część II
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu pierwszej księgi kodeksu cywilnego
EWA ROTT–PIETRZYK Metoda wykładni umów w projekcie Common European Sales Law (CESL)
3/2012 PRZEMYSŁAW GORZKO Zagadnienia dopuszczalności stosowania oraz abuzywności bankowych klauzul o zmiennym oprocentowaniu
KAMIL KORN Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym — część I
ANNA PIASKOWY Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego
TOMASZ REGUCKI O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — uwagi na podstawie analizy struktury własności polskich spółek giełdowych
2/2012 JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ ACTA i prawo autorskie
ELŻBIETA TRAPLE Prawnoautorska ochrona projektów technicznych
SYBILLA STANISŁAWSKA–KLOC Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10)
PIOTR KOSTAŃSKI Prawa osobiste wynalazcy
TOMASZ TARGOSZ, Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej
IZABELA NOWACKA Uprawnienie do uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli na gruncie projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
JOLANTA ZATORSKA Charakter prawny listu intencyjnego w prawie francuskim
MARLENA PECYNA Sprzedaż konsumencka de lege ferenda
FRYDERYK ZOll Problem negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej — w oczekiwaniu na wspólne europejskie prawo sprzedaży
JULITA ZAWADZKA Legitymacja bierna w procesie ze skargi pauliańskiej (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., III CZP 132/10)
JERZY PISULIŃSKI O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami
WOJCIECH GÓRECKI Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych
IWONA KARASEK–WOJCIECHOWICZ, DOMINIKA MRÓZ–KRYSTA Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1/2012 ZBIGNIEW RADWAŃSKI Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań
JERZY PISULIŃSKI W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu
RYSZARD SZOSTAK Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym
RADOSŁAW STRUGAŁA Perspektywa zmian regulacji dużej klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.). Uwagi na tle projektu przygotowanego na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
4/2011 MATEUSZ JAGIEŁA Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny
URSZULA KUBICKA Funkcjonalne znaczenie wyłączenia sektorowego z zakresu konsumenckiego prawa odstąpienia
ELWIRA MACIERZYŃSKA—FRANASZCZYK Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.
ADAM OLSZEWSKI Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego
3/2011 EWA BAGIŃSKA Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu
JÓZEF FORYSTEK Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych
ANDRZEJ KUBAS Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa
NINA PÓŁTORAK Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?
2/2011 BOGNA KACZOROWSKA Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
KATARZYNA PAŁKA Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań
JAN WSZOŁEK Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia
ALEKSANDER JAKOWLEW Centrum podstawowych interesów osoby fizycznej w rozumieniu rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
WOJCIECH JAROSIŃSKI, MATEUSZ MONDALSKI, TOMASZ KOZIEŁ, KATARZYNA KAPERCZAK, PIOTR LANGIER, MIKOŁAJ ROGOWSKI, PAWEŁ SIWERSKI, TOMASZ TYLUS, JOANNA WOJDYŁA The Guide to Polish Legal Citation
1/2011 CHRISTIAN ALUNARU Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi
WOJCIECH JAROSIŃSKI Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie polskim i angielskim
JOANNA ANNA WOLSKA Konserwatyzm ujęcia pierwotnej niemożliwości świadczenia w kodeksie cywilnym
MATERIAŁY EDUKACYJNE
ANNA ZARĘBA Procedura zawierania umów w trybie ofertowym na tle mailbox rule
ORZECZNICTWO Uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt III ZCP 79/10 Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu
4/2010 ZBIGNIEW RADWAŃSKI Aktualność posłużenia się częścią ogólną kodeksu cywilnego jako instrumentem regulacji prawa prywatnego
ULRICH ERNST Ubezwłasnowolnienie
MARLENA PECYNA Dyspozytywny charakter przepisów o terminie przedawnienia
EWA ROTT–PIETRZYK Interpretacja oświadczenia woli (uwagi na tle rozwiązań projektu księgi I kodeksu cywilnego)
FRYDERYK ZOLL Uwagi do art. 92 projektu – tzw. merger clause
MATERIAŁY Obowiązki informacyjne. Projekt
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu o kontroli postanowień
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Krótkie uzasadnienie zbiorcze projektu przepisów o wzorcach
Treść, wykonanie i skutki naruszenia zobowiązania. Projekt
MARLENA PECYNA, FRYDERYK ZOLL Zbiorcze uzasadnienie projektu Treść, wykonanie i skutki naruszenia zobowiązania
3/2010 WIOLETA BARANOWSKA-ZAJĄC Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie Pia Messner. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy do chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość
ANNA JAGODZIŃSKA-MASTEJ Francuski a polskie projekty nowelizacji regulacji zobowiązań umownych — porównanie rozwiązań
IWONA KARASEK, FRYDERYK ZOLL Rozliczenie nakładów na nieruchomość wydaną na podstawie umowy przedwstępnej, w razie niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej
MICHAŁ TOMALAK Modyfikacyjne przyjęcie oferty w obrocie profesjonalnym w świetle art. 681 i 3854 k.c. kolizja norm czy też racjonalne działanie ustawodawcy?
2/2010 JUSTYNA ROGÓŻ Problematyka ograniczenia w czasie wykonania konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie dyrektywy akwizycyjnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
MIKOŁAJ GRZESIK, MAREK KOWALIK Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009 r. (III CZ P 145/08)
GRZEGORZ PANEK Umowa leasingu finansowego a regulacja lease of goods z akademickiego projektu Wspólnego Systemu Odniesienia
IZABELA HYB Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r. (I CSK 212/08)
1/2010 IWONA KARWALA Privity of contract a zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego
JACEK LACHNER Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim
DOMINIKA ROGOŃ Przedkontraktowe obowiązki informacyjne. Podstawa i zakres w świetle Zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego
JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu
3-4/2009 ŁUKASZ FRANCZAK Wpływ prawa podatkowego na popularność i zastosowanie instytucji spółki komandytowo–akcyjnej w Polsce
BARTOSZ ŁOJEWSKI Przedmiotowe granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym (o potrzebie korekty uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07)
KATARZYNA MICHALAK Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
PIOTR OSIEWACZ Spółka z dodatkową odpowiedzialnością jako szczególna forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1-2/2009 ANNA JAGODZIŃSKA-MASTEJ Określanie ceny we francuskim prawie cywilnym w umowach sprzedaży i umowach ramowych — analiza obowiązujących regulacji i projektowanych zmian na tle porównawczym
WOJCIECH JAROSIŃSKI, BOHDAN WIDŁA Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
ARLETA NERKA Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego
MARLENA PECYNA Nieuczciwe postanowienia umowne w projekcie dyrektywy o prawach konsumenta, Zasadach Acquis i DCFR. Różne środki do tego samego celu?
PAULINA PIASECKA Jednostronne oznaczenie ceny
3-4/2008 ANDRZEJ EJMONT Analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego — Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul dopuszczających zmianę ceny
KATARZYNA JASIŃSKA Pojęcie przeciętnego konsumenta w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i jego znaczenie dla wykładni przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
ANNA PAWLIKOWSKA Przejście uprawnień z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumenckiego z umową i gwarancji na dalszych nabywców — rozważania na podstawie prawa polskiego i wybranych systemów europejskich
ALICJA SOBOTA Nabycie w dobrej wierze od upadłego mienia należącego do masy upadłości
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część III
LEAH WORTHAM Główne zasady regulacji amerykańskiego zawodu prawniczego — wykład w Trybunale Konstytucyjnym 8 kwietnia 2008 roku
2/2008 BENEDYKT BALIGA, MICHAŁ KUĆKA Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje.
MICHAŁ MAZUREK Wpływ maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemów prawa cywilnego
KATARZYNA MICHALAK Przebieg konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia osoby fizycznej z reszty długów (retablissement personel) we Francji
DANIEL SZAŃCA „Modernizacja” zasad realizacji świadczeń z papierów wartościowych w obrocie zorganizowanym. Kierunek modernizacji: akcjonariat nominalny?
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część II
1/2008 ULRICH ERNST Kolizja roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie zobowiązania z innymi uprawnieniami wierzyciela
MICHAŁ MĄKA Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego
KATARZYNA MICHALAK Przesłanki wszczęcia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia z reszty długów (retablissement personel) we Francji
KAMILA SZUTOWSKA Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcjiodpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część I
3-4/2007 KRZYSZTOF FELCHNER Choreografia i pantomima w prawie autorskim – zagadnienia wybrane
OLGA HORWATH Elektroniczne walne zgromadzenie w świetle regulacji dyrektywy 2007/36/WE oraz prawa polskiego
WITOSŁAW IWANIEC Czy należy chronić nabywcę w dobrej wierze?
JANUSZ MOLIS Ewidencja działalności gospodarczej (omówienie wybranych przepisów spośród art. 23 i n. u.s.d.g.)
MAGDALENA OLCZYK Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim
GRZEGORZ TRACZ Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
ORZECZNICTWO Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. akt: VII GU 54/05 Upadłość transgraniczna
2/2007 MICHAŁ ARASZKIEWICZ Polsko–ukraińskie seminarium „Ekonomiczna analiza prawa wypadków” — część 2
MARIA KACZOROWSKA Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego
DOMINIKA KORDAS Konsument jako strona tzw. umowy mieszanej. Kilka uwag nad orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Johann Gruber przeciwko Bay Wa AG
KINGA KRONENBERGER Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie sądów gospodarczych
URSZULA WALCZAK Zasady odpowiedzialności za szkodę niemajątkową w prawie umów — postulaty de lege ferenda
1/2007 MICHAŁ ARASZKIEWICZ Polsko-ukraińskie seminarium „Ekonomiczna analiza prawa wypadków”
MAŁGORZATA BOSZKO Wyrok europejskiego trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek
Anna KUROWSKA Analiza instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie prawa umów
DOMINIKA MRÓZ Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za wady fizyczne i prawne wniesionego wkładu w świetle art. 862 k.c.
URSZULA WALCZAK Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej
3-4/2006 IWONA KARWALA Umowa kredytu hipotecznego zawarta w celu sfinansowania umowy sprzedaży nieruchomości w warunkach akwizycji w świetle dyrektywy 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza miejscem prowadzenia handlu – problem umów wiązanych
ANNA KOBIŃSKA Zakres autonomii pacjenta na przykładzie niewyrażenia zgody na zastosowanie preparatu krwi podczas ewentualnej interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości
ANDRZEJ KUBAS Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)
PIOTR MACHNIKOWSKI Zasady Europejskiego Prawa Umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy
JAROSŁAW PTAK Jaki tytuł prawny leży u podstaw korzystania z cudzej nieruchomoœci przez przedsiębiorstwo przesyłowe?
KAMILA SZUTOWSKA Roszczenia z tytułu wrongful conception i wrongful birth a nadużycie prawa (art. 5 k.c.)
ORZECZNICTWO Uchwała z 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06 Stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479(45) § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku
2/2006 HAN VAN DER BEEK Implementacja unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumenta przez Holandię: przykład dyrektywy timesharingowej
IWONA KARASEK Kolizyjnoprawna problematyka nieposesoryjnych zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod rządem praw obcych
MARLENA PECYNA Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako przesłanka (braku) odpowiedzialności Skarbu Państwa
JERZY PISULIŃSKI Kilka pytań o europejski kodeks cywilny
URSZULA WALCZAK Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialnoœci kontraktowej w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. w sprawie Simone Leitner v. TUI GmbH&Co
ORZECZNICTWO Wyrok z 9 lutego 2006 r., V CSK 128/05 Odpowiedzialność członka zarządu za brak staranności
1/2006 MAŁGORZATA BOSZKO Plan działania Komisji Europejskiej w zakresie europejskiego prawa umów
ERMAL FRASHERI Problemy i perspektywy transformacji albańskiego ustawodawstwa handlowego
KRZYSZTOF HAŁADYJ Mechanizmy zbywania wierzytelności bankowych
MACIEJ MATACZYŃSKI Analiza finansowa w orzecznictwie sądów amerykańskich w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia amerykańskiego prawa upadłościowego
RAFAŁ MAZUREK Zastaw na jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym
MAREK PORZYCKI Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym
DANIEL SZAŃCA O koncepcji reprywatyzacji w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
FRYDERYK ZOLL Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej
ORZECZNICTWO Wyrok z 22 grudnia 2004 r., XVII AmC 110/03 Ochrona konsumenta: klauzula abuzywna „w szczególności”