Redakcja

Mgr Michał Bobrzyński LL.M. (Harvard)
Mgr Iwona Karwala [Uniwersytet Jagielloński]
Dr Janusz Molis
Dr hab. Marcin Spyra [Uniwersytet Jagielloński]
Mgr Filip Wejman LL.M. (Harvard) (redaktor do numeru 3/2010)
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll (redaktor naczelny) [Uniwersytet Jagielloński]

Sekretarze redakcji:
Mgr Katarzyna Południak-Gierz [Uniwersytet Jagielloński]
Jan Spierzak [Uniwersytet Jagielloński]
Mgr Wojciech Bańczyk [Uniwersytet Jagielloński]

*afiliacja podana jest w nawiasach kwadratowych

Korekta: Agata Czuj
Skład/łamanie: Anna Atanaziewicz