Wskazówki dla autorów

Zasady publikacji:

Zasady ogólne naboru artykułów

1.1. W czasopiśmie Transformacje Prawa Prywatnego publikowane są artykuły naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Artykuły muszą dotyczyć zagadnienia wyodrębnionego na podstawie kryteriów merytorycznych; w szczególności nie powinny obejmować „problemów wybranych”.
1.2. Redakcja prowadzi ciągły nabór artykułów i wydaje kolejne numery czasopisma, zawierające co najmniej trzy artykuły, co trzy miesiące, na koniec kwartału kalendarzowego. Numery są wydawane w wersji elektronicznej oraz papierowej, przy czym podstawowa jest wersja papierowa.

Sposób dostarczenia proponowanego artykułu

2.1.Tekst proponowanego artykułu w pliku .doc lub .docx należy przesłać na adres e-mailowy Redakcji: redakcjatpp@gmail.com.
2.2. Tekst przesyłany do Redakcji jako propozycja publikacji powinien zawierać następujące dane:
a)      imię i nazwisko autora/autorów;
b)      afiliacja autora/autorów;
c)      informacja o autorze (publikowana w przypisie artykułu oznaczonym jako gwiazdka);
d)      tytuł artykułu w języku polskim;
e)      tytuł artykułu w języku angielskim;
f)       streszczenie artykułu w języku angielskim;
g)      słowa kluczowe w języku polskim;
h)      słowa klucze w języku angielskim;
i)        bibliografia załącznikowa (umieszczona bezpośrednio pod przesłanym do publikacji tekstem) zgodną z umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma zasadami.
2.3. Do przesłanego tekstu należy dołączyć:
a)      oświadczenie, że tekst jest oryginalny, jest autorstwa wyłącznie osób wskazanych jako jego autorzy i nie został wcześniej opublikowany, przyjęty do druku ani przekazany do druku;
b)      formularz uzupełniony w zakresie danych wyszczególnionych w pkt 2.2 oraz danych osobowych autora/autorów (adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej).

Warunki publikacji artykułu

3.1. Publikacja tekstu w czasopiśmie Transformacji Prawa Prywatnego, w tym przede wszystkim uruchomienie procedury recenzowania, nie wiąże się z żadną opłatą ze strony Autora/Autorów.
3.2. Autorowi/Autorom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację ani za przeniesienie praw autorskich do artykułu z wyjątkiem prawa do otrzymania jednego egzemplarza autorskiego.
3.3. Warunkiem publikacji jest zawarcie umowy nieodpłatnie przenoszącej na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa autorskie do artykułu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ocena wstępna artykułu

4. Redakcja prowadzi prace na zasadach równości autorów. Redakcja może odmówić przyjęcia artykułu bez poddania go procedurze recenzyjnej jedynie, jeśli:
a)      nie spełnia standardów artykułu naukowego;
b)      dotyczy tematyki niezwiązanej z tematyką Czasopisma.
c)      pochodzi od członka Redakcji, Rady Naukowej lub osoby, której osobisty lub służbowy związek z członkiem Redakcji lub Rady Naukowej może wpłynąć na sposób wykonywania prac nad artykułem; jeżeli taki artykuł zostaje jednak przyjęty, z prac nad nim wyłącza się członków Redakcji lub Rady Naukowej, których zaangażowanie w prace nad artykułem budziłby wątpliwości co do konfliktu interesów.

Recenzja artykułu

5. Nadesłany tekst podlega recenzji zgodnie z procedurą recenzowania (w stosunku do artykułów, do których nie zostaną załączone odpowiednie formularze wraz z wypełnionymi danymi, nie zostanie uruchomiona procedura recenzowania i teksty te nie będą kierowane do recenzji zewnętrznej).
a)      do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz spoza uczelni, której studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym jest autor; z których każdy posiada co najmniej tytuł naukowy doktora nauk prawnych;
b)      autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
c)      stosowane są wytyczne w zakresie recenzowania publikacji polegające na tym, że poza najważniejszymi uwagami merytorycznymi skierowanymi do autora/autorów artykuł zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy, jako:
– recenzja negatywna: artykuł nie nadaje się do publikacji w Czasopiśmie;
– recenzja negatywna warunkowa: artykuł może zostać opublikowany w Czasopiśmie po dokonaniu gruntowanych zmian;
– recenzja pozytywna warunkowa: artykuł nadaje się do publikacji w Czasopiśmie – po wprowadzeniu drobnych zmian;
– recenzja pozytywna: artykuł nadaje się do publikacji w Czasopiśmie;
d)      w przypadku otrzymania dwóch recenzji, z których jedna jest pozytywna a druga negatywna – artykuł kierujemy do trzeciego recenzenta zewnętrznego (tzw. recenzja rozstrzygająca).

Zasady etyki wydawniczej

6.1. Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego stoi na straży rzetelności naukowej. Dlatego też wszelkie przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce będą dokumentowane oraz zwalczane.
6.2. Każdy nadesłany do Redakcji Transformacji Prawa Prywatnego artykuł podlega ocenie przez redaktorów oraz recenzentów także w zakresie samodzielności jego sporządzenia. W szczególności może podlegać sprawdzeniu oprogramowaniem antyplagiatowym.
6.3. Niedopuszczalne jest wykorzystanie w artykule pracy innych osób bez odpowiedniego podania źródła, a także wykorzystanie jej w stopniu nieuzasadnionym charakterem artykułu (np. sprawozdawczym), nawet gdy źródło zostało podane.
6.4. Jedną z fundamentalnych zasad publikacji artykułów w czasopiśmie jest także dbałość o to, aby osoba prezentująca wyniki swojej pracy w postaci nadsyłanego tekstu była rzeczywistym autorem tego tekstu. W szczególności przejawem nierzetelności naukowej są:
a)      ghostwriting, z którym mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
b)      guest authorship (honorary authorship), z którym mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
6.5. W razie wykrycia naruszeń w powyższym zakresie Redakcja Transformacji Prawa Prywatnego, w razie gdy po poinformowaniu autora nie uzyska od niego niezwłocznie uprawdopodobnionych wyjaśnień o braku naruszeń, powiadomi odpowiednie podmioty, w tym odpowiednie organy ścigania oraz organy dyscyplinarne jednostki naukowej.

Rozstrzyganie sporów

7. Spory związane z wydawaniem Czasopisma w pierwszej kolejności powinny być rozwiązywane polubownie.

Niniejsze zasady zostały opracowane w szczególności w oparciu o:
a)      list prof. Macieja Banacha, podsekretarza stanu w MNiSW, z dnia 24 listopada 2011 r. do redaktorów naczelnych i wydawców czasopism naukowych
b)      zasady określające procedurę recenzowania przyjęte  na posiedzeniu Redakcji w dniu 19 stycznia 2012 r. i obowiązujące od dnia 15 lutego 2012 r.
c)      zasady Committee on Publication Ethics, w tym zwłaszcza Principles of Transparency and Best Practices in Scholarsly Publishing, za https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/